Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1322/GA, 15 augustus 2003, beroep
Uitspraakdatum:15-08-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/1322/GA

betreft: [klager] datum: 15 augustus 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 12 juni 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 4 juni 2003 van de beklagcommissie bij het huis van bewaring (h.v.b.) De Boschpoort te Breda,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet overplaatsen van klager naar een inrichting met een beperkt beveiligingsniveau waar hij de mogelijkheid heeft met regimair verlof te gaan.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Klager is nooit in de gelegenheid gesteld zijn zaak mondeling toe te lichten, omdat hij telkenmale werd overgeplaatst. Er klopt niets van de uitspraak omdat men niet weet wat er precies gebeurd is.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals schriftelijk ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Uit de stukken valt af te leiden dat klager aanvankelijk door de selectiefunctionaris was geselecteerd voor een inrichting met een beperkt beveiligingsniveau en daarbij behorende regimaire verloven.
Naar aanleiding van een door de Officier van Justitie gegeven negatief advies heeft de selectiefunctionaris zijn selectie herzien en bij beslissing van 31 januari 2003 bepaald dat klager alsnog geplaatst zou worden in een inrichtingmet een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.
Tegen deze beslissing stond de mogelijkheid van bezwaar open, waarvan klager ook gebruik heeft gemaakt. Bij beslissing van 11 februari 2003 heeft de selectiefunctionaris klagers bezwaar ongegrond verklaard. Klager is bij uitspraakvan 9 april 2003 niet-ontvankelijk verklaard in zijn tegen deze beslissing ingestelde beroep.
Nu in casu geen sprake is van een beslissing van de directeur had de beklagcommissie klager niet-ontvankelijk dienen te verklaren in zijn beklag

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 15 augustus 2003

secretaris voorzitter

Naar boven