Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 18/0524/SGA, 21 maart 2018, schorsing
Uitspraakdatum:21-03-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

 

Nummer          : 18/524/SGA

Betreft : [verzoeker]    datum: 21 maart 2018

 

 

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

 

[…], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de mededeling van de directeur dat verzoeker arbeid moet verrichten.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 9 maart 2018 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 15 maart 2018.

 

1.         De beoordeling

Verzoeker vraagt om schorsing van de mededeling van de directeur dat verzoeker arbeid moet verrichten. Naar het oordeel van de voorzitter is sprake van een beklagwaardige beslissing als bedoeld in artikel 60 Pbw.

De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval.

Vooralsnog is onvoldoende aannemelijk geworden dat verzoeker niet geschikt is om arbeid te verrichten. Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

De voorzitter geeft de directeur overigens in overweging om, voor zover dit inmiddels in de locatie Zuyder Bos niet is geschied, verzoeker door een psycholoog te doen zien met het oog op de beoordeling van zijn arbeidsgeschiktheid.

 

2.         De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek af. 

 

Aldus gedaan door mr. A. van Waarden, voorzitter, in tegenwoordigheid van bc. L. Vis-van Alff, secretaris, op 21 maart 2018

              

                                                                   

secretaris         voorzitter

 

 

Naar boven