Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 18/0534/GB, 29 maart 2018, beroep
Uitspraakdatum:29-03-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:         18/534/GB

Betreft:            [klager]            datum: 29 maart 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. L. Aardoom-Fuchs, namens

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 7 maart 2018 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

 

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich 22 maart 2018 te melden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein ongegrond verklaard.

 

2.         De feiten

Op 22 februari 2018 is klager opgeroepen zich op 22 maart 2018 te melden in voormelde p.i. voor het ondergaan van een gevangenisstraf van 409 dagen. Op 4 maart 2018 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend, dat op 7 maart 2018 ongegrond is verklaard. De selectiefunctionaris heeft op 16 maart 2018 aan klager in het kader van zijn beroepsprocedure uitstel van zijn melddatum verleend tot 30 maart 2018.

 

3.         De standpunten

3.1.      Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. De medisch adviseur heeft op 20 februari 2018 geoordeeld dat klager detentiegeschikt is op basis van medische gegevens uit september 2017. Nadien zijn er diverse wijzigingen c.q. verslechteringen geweest in klagers gezondheidstoestand. In december 2017 heeft klager een hartoperatie/-ablatie ondergaan. Na deze operatie is sprake van hartritmestoornissen. Op 26 maart 2018 dient verzoeker zich te melden voor controle bij de cardioloog. Het advies van de cardioloog is om zich rustig te houden. Wellicht is een tweede hartoperatie/-ablatie noodzakelijk. Op 12 maart 2018 heeft klager zich opnieuw gemeld met pijn op de borst. Het is op dit moment onduidelijk waar de klachten vandaan komen. Realiteit is dat er in een acute situatie onvoldoende tijdige adequate hulp kan worden geboden in een p.i.

Voorts dient eind maart/begin april 2018 een kaakoperatie plaats te vinden om wortelresten te verwijderen. Klager heeft bovendien verminderde spierkracht, waardoor hulpmiddelen als een verhoogd bed, toilet, stoel en krukken noodzakelijk zijn. Onvoldoende is de melding dat klager zijn neusmasker moet meenemen naar de inrichting. Klagers behandelaar, drs. Van L., heeft in een brief van 11 maart 2018 geoordeeld dat detentie thans onmogelijk is.

3.2.      De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.

Klager is op 15 september 2017 voor de eerste maal opgeroepen voor de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf. Nadat hij op medische gronden bezwaar tegen de oproep had ingediend, is het dossier doorgestuurd naar de medisch adviseur van de afdeling IMA ter advisering. Op 20 februari 2018 heeft de medisch adviseur geoordeeld dat klager detentiegeschikt is. Zij heeft haar advies gebaseerd op de brieven van de huisarts van 4 december 2017 en 13 februari 2018, de brief van de reumatoloog van 9 februari 2018, de brief van cardioloog B. van 21 december 2017, de brief van klager van 7 december 2017, de brief van arts-assistent neurologie H. van 8 september 2017, de brief van cardioloog Van L. van 4 oktober 2017 en de brief van cardioloog Van D. van 19 oktober 2017.

 Zoals de medisch adviseur heeft aangegeven, is tevens recente medische informatie meegewogen. De raadsman heeft gesteld dat drs. Van L. in de brief van 11 maart 2018 heeft aangegeven dat klager een detentie van negen maanden nauwelijks kan doorstaan. Psycholoog drs. Van L. verzoekt de detentie anders vorm te geven of in ieder geval duidelijk rekening te houden met de fysieke en psychische klachten van klager. Dat een detentie nu onmogelijk is, wordt niet in de brief aangegeven. In het advies van de medisch adviseur staat dat medische overdracht naar de medische dienst van p.i. Nieuwegein zal plaatsvinden. Mocht hiertoe aanleiding zijn, dan zal de medische dienst van p.i. Nieuwegein klager doorgeleiden naar bijvoorbeeld een EZV of een PPC.

 

4.   De beoordeling

4.1.      De beroepscommissie heeft kennisgenomen van het advies van de medisch adviseur van 20 februari 2018. De medisch adviseur heeft geoordeeld dat klager op medische gronden detentiegeschikt is. Het advies is mede gebaseerd op recente informatie van de huisarts van 4 december 2017 en 13 februari 2018, van klagers reumatoloog van 9 februari 2018 en van de cardioloog B. van 21 december 2017. Blijkens het advies van de medisch adviseur is klager geschikt om een detentie in een reguliere penitentiaire inrichting te ondergaan. Medische overdracht zal tijdig plaatsvinden naar de medische dienst van de p.i. Nieuwegein. Indien daarvoor aanleiding is, zal de medische dienst klager doorgeleiden naar ene EZV of een PPC.

4.2.      Het advies van de medisch adviseur inzake klagers detentiegeschiktheid is voldoende zorgvuldig tot stand gekomen. Het door klager overgelegde advies van psycholoog Van L. van 11 maart 2018 houdt een verzoek in de detentie anders vorm te geven of in ieder geval duidelijk rekening te houden met klagers fysieke en psychische klachten. Daarin staat niet, zoals de raadsvrouw heeft aangevoerd, dat detentie op dit moment onmogelijk zou zijn. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen en de op dit moment beschikbare informatie, dan ook niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

 

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 29 maart 2018.

                              

 

 

 

secretaris         voorzitter

 

 

 

Naar boven