Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1010/GB, 17 juli 2003, beroep
Uitspraakdatum:17-07-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/1010/GB

Betreft: [klager] datum: 17 juli 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 2 mei 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1979], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 april 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis voor psychologisch onvolwassenen Nieuw Vosseveld te Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 21 oktober 2002 gedetineerd. Hij verbleef sedert 21 februari 2003 in het huis van bewaring (h.v.b.) voor psychologisch onvolwassenen (een Jovo-inrichting) Zutphen. Op 17 april 2003 is hij geplaatst in degevangenis voor psychologisch onvolwassenen Nieuw Vosseveld, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

2.2. Klager ondergaat een gevangenisstraf van veertien maanden met aftrek en de tenuitvoerlegging van een gevangenisstraf van vier maanden die hem eerder voorwaardelijk is opgelegd. De tenuitvoerlegging van de straffen isaangevangen op 8 februari 2003. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 10 oktober 2003.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klagers bezoek kan niet meer komen omdat het voor hen te ver reizen is.
Klager is eerder met een Jovo-indicatie akkoord gegaan, omdat hij toen nog geen 24 jaar was. Inmiddels is hij dat wel en als hij zichzelf vergelijkt met de rest is hij geen Jovo-kandidaat. Klager voelt zich niet op zijn plaats endat zal zeker fout gaan.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Vanuit de inrichting te Zutphen is voorgesteld om klager te plaatsen in een gesloten Jovo-inrichting met de mogelijkheid om hem bij gebleken geschiktheid door te laten stromen naar een VBA. Klager heeft zich, middels ondertekeningvan het reactieformulier, akkoord bevonden met dit advies. In zijn bezwaarschrift geeft klager aan dat hij naar de Jovo-afdeling te Zutphen wil vanwege zijn bezoek en de mogelijkheid om een studie te volgen. Klager kan echter ook inVught een studie volgen. In beroep geeft klager, naast redenen van bezoek, aan dat hij inmiddels 24 jaar is geworden en daarom niet meer in de Jovo-categorie valt. Op een Jovo-afdeling worden in principe gedetineerden geplaatst inde leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar. Wordt men tijdens het verblijf op de Jovo-afdeling 24 jaar, dan vormt dit niet direct aanleiding om betrokkene over te plaatsen. De argumenten voor de Jovo-indicatiestelling van klagergelden op één na allemaal nog.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis voor psychologisch onvolwassenen Nieuw Vosseveld is aangewezen als inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau alsmede als inrichting voor bijzondere opvang alsbedoeld in artikel 16 Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (hierna de Regeling). Volgens dit artikel worden in inrichtingen of afdelingen voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassenen ondermeer gedetineerden geplaatst die ouder zijn dan 17 jaar en die zich door hun gedrag kenmerken als psychologisch onvolwassen.
Uit het handboek voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassen mannen binnen het gevangeniswezen (Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen, augustus 2001) kan worden afgeleid dat psychologischeonvolwassenheid zich in algemene zin kenmerkt door een gebrek aan vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede persoonlijke ontwikkeling. Daarbij komt dat gedetineerden in de leeftijd van 16 tot (indicatief) 24 jaar zich in hetalgemeen in een relatief kwetsbare periode van hun ontwikkeling bevinden.
Om te bepalen of een gedetineerde gebaat is bij plaatsing in een inrichting voor psychologisch onvolwassenen of in een inrichting voor psychologisch volwassenen vindt indicatiestelling plaats.

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat klager, gelet op de tekst van artikel 16, aanhef en onder b, van de Regeling qua leeftijd valt onder de gedetineerden die in een Jovo-inrichting kunnen worden geplaatst. Het enkele feit dathij inmiddels de leeftijd van 24 jaar heeft bereikt is onvoldoende om hem over te plaatsen. Uit de indicatiestelling van december 2002 blijkt dat klager scoort op het onderdeel kwetsbaarheid en dit maakt dat hij eveneens voldoet aanhet tweede criterium van artikel 16 van de Regeling.
Gelet op het vorenstaande is de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd met de wet en kan deze, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijkof onbillijk worden aangemerkt.
Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 17 juli 2003

secretaris voorzitter

Naar boven