Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1320/GB, 15 augustus 2003, beroep
Uitspraakdatum:15-08-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/1320/GB

Betreft: [klager] datum: 15 augustus 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 12 juni 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, nadat het beroepschrift ineerste instantie naar de selectiefunctionaris is gestuurd, van

[...], geboren op [1971], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 25 april 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in gevangenis De Marwei te Leeuwarden ongegrond verklaard.

De feiten
1.1. Klager is sedert 21 februari 2003 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring (h.v.b.) Almere-Binnen. Op 27 mei 2003 is hij geplaatst in gevangenis De Marwei, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

1.2. Klager ondergaat gevangenisstraffen van in totaal 338 dagen, met aftrek. De tenuitvoerlegging van de straffen is aangevangen op 28 maart 2003. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 30 september 2003.Aansluitend dient hij eventueel subsidiaire hechtenis van in totaal een week te ondergaan.

2. De standpunten
2.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Voor klagers bezoek, dat in Amsterdam woont, is Leeuwarden te ver, aangezien het gebruik moet maken van het openbaar vervoer. De reden dat klagers vader in Almere maar één keer op bezoek is geweest is zijn fysieke handicap, waardoorhij moeilijk met het openbaar vervoer kan reizen. Klager wil daarom graag in Lelystad geplaatst worden. Omdat klager bezig is van zijn verslaving af te komen heeft hij steun nodig van zijn familie, zodat bezoek erg belangrijk is.Bovendien is van belang dat klager door zijn bezoek wordt geïnformeerd over zijn woning in Amsterdam. In zijn beroepschrift geeft klager aan, onder overlegging van een e-mailbericht van de officier van justitie, dat de reclasseringadviseert hem zijn straf te laten uitzitten in Amsterdam, om het hulpverleningstraject op te kunnen zetten. Dit advies wordt, blijkens genoemd e-mailbericht, door de rechter, officier van justitie en raadsman onderschreven. Klagerverzoekt dan ook om plaatsing in een inrichting te Amsterdam.

2.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris heeft klager voor de gevangenis De Marwei geselecteerd omwille van capaciteitsbenutting. Bij deze keuze heeft meegewogen de omstandigheid dat klagers vader hem maar eenmaal heeft bezocht in Almere. Daarnaastheeft meegewogen het vele recidiveren van klager. Ten aanzien van het advies van de reclassering merkt de selectiefunctionaris in zijn reactie op het beroepschrift op dat, gelet op het huidige strafrestant en de wachtlijst voor degevangenis Lelystad, een herselectie voor de gevangenis Lelystad niet reëel lijkt; klager zou daar niet meer geplaatst worden, of althans zo kort dat van het opzetten van een hulpverleningstraject geen sprake meer zal zijn.

3. De beoordeling
3.1. De gevangenis De Marwei is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

3.2. Aan de beslissing van de selectiefunctionaris ligt ten grondslag dat klagers strafrestant te kort is om een hulpverleningstraject op te starten en dat er een wachtlijst bestaat voor de gevangenis Lelystad. De reclassering heeftechter geadviseerd dat klager in Amsterdam zijn detentie ondergaat. Dat ook daar een wachtlijst bestaat, is gesteld noch gebleken. De beroepscommissie is dan ook van oordeel dat de beslissing onvoldoende is gemotiveerd en derhalvedient te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geentermen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming, nu de rechtsgevolgen van de bestreden beslissing ongedaan zijn te maken.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. A.M. Voorwinden, secretaris, op 15 augustus 2003

secretaris voorzitter

Naar boven