Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1161/GB, 17 juli 2003, beroep
Uitspraakdatum:17-07-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/1161/GB

Betreft: [klager] datum: 17 juli 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een – door tussenkomst van het bureau selectiefunctionarissen – op 23 mei 2003 bij het secretariaat van deRaad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1963], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 mei 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing „naar Maastricht of Eindhoven“ toegewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 16 augustus 2000 gedetineerd. Vanuit het huis van bewaring (h.v.b.) Zoetermeer is hij op 21 mei 2003 overgeplaatst naar het h.v.b. Overmaze.

3. Ontvankelijkheid
3.1. Artikel 72, eerste lid, Pbw bepaalt, voorzover hier van belang, dat beroep kan worden ingesteld tegen tegen de afwijzing door de selectiefunctionaris van een verzoek tot overplaatsing.

3.2. Klager heeft een verzoek ingediend tot overplaatsing naar een h.v.b. in Maastricht of Eindhoven. De selectiefunctionaris heeft dit verzoek ingewilligd door klager te selecteren voor het h.v.b. Maastricht. Tegen een dergelijkebeslissing staat, gelet op het bepaalde in artikel 72, eerste lid, Pbw, geen rechtsmiddel open. Klager dient dan ook niet-ontvankelijk te worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.
Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 17 juli 2003

secretaris voorzitter

Naar boven