Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/0765/GA, 17 juli 2003, beroep
Uitspraakdatum:17-07-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/765/GA

betreft: [klager] datum: 17 juli 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 27 maart 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de gevangenis Zoetermeer,

gericht tegen een uitspraak d.d. 3 maart 2003 van de beklagcommissie bij voormelde gevangenis, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager, betreffende het zoekraken van vijf cd’s.

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft klager in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en de directeur van voormelde gevangenis om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:
worden ontvangen.

1. De beoordeling
De uitspraak waarvan beroep is op 17 maart 2003 aan klager en de directeur toegezonden. Het beroepschrift dateert van 27 maart 2003 en is op het secretariaat van de Raad op 27 maart 2003 per fax ontvangen.
Ingevolge artikel 69, eerste lid, Pbw moet het met redenen omklede beroepschrift uiterlijk op de zevende dag na die van de ontvangst van een afschrift van de uitspraak worden ingediend. Uit telefonische informatie van de inrichtingis gebleken dat de inrichting geen aantekening bijhoudt door middel van een stempel met de datum waarop de uitspraak van de beklagcommissie wordt ontvangen. Uit telefonische informatie van het Bureau Selectie en Detentiebegeleidingis evenwel gebleken dat de uitspraak op 18 maart 2003 door de inrichting is ontvangen. Alhoewel de directeur volgens dezelfde informatie de uitspraak vervolgens op 19 maart 2003 onder ogen heeft gekregen, vangt de beroepstermijn aanop de dag na 18 maart 2003, derhalve 19 maart 2003. De termijn voor het indienen van een beroepschrift liep vervolgens op 25 maart 2003 af. Gelet op het vorenstaande heeft de directeur niet tijdig beroep ingesteld. De directeur kanom die reden niet in zijn beroep worden ontvangen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart de directeur niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris,
Op 17 juli 2003

secretaris voorzitter

Naar boven