Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1313/GA, 7 augustus 2003, beroep
Uitspraakdatum:07-08-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Schade  v

Uitspraak

nummer: 03/1313/GA

betreft: [klager] datum: 7 augustus 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 11 juni 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 4 juni 2003 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Breda, huis van bewaring (h.v.b.) De Boschpoort te Breda,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Het beroepschrift is behandeld ter zitting van de beroepscommissie van 25 juli 2003, in de p.i. Vught te Vught.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij aangegeven daarvan geen gebruik te willen maken.
De directeur van het h.v.b. voormeld heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de beschadigingen aan klagers goederen na zijn overplaatsing vanuit het h.v.b. De Boschpoort naar de locatie Roermond

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager blijft erbij dat hij een dekbedovertrek mist. Voorts hebben twee badmeesters van het h.v.b. Roermond de dozen opengemaakt en geconstateerd hoe onzorgvuldig alles was ingepakt.
Als twee personeelsleden de spullen voor een gedetineerde inpakken, verwacht je toch ook dat ze aangeven als er iets defect is.

De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt schriftelijk toegelicht.
Hij blijft bij zijn eerder ingenomen standpunt dat hij de overtuiging heeft dat de spullen van klager zorgvuldig zijn verpakt. Hij heeft absoluut geen aanwijzingen voor niet-integer handelen van de „verpakkers“. Klager spreekt over„vernielen van spullen omdat je aan iemand een bloed schurft hebt“; de personeelsleden die zijn spullen hebben ingepakt waren leden van de complexbeveiliging die niet in functionele relatie stonden met klager en hem waarschijnlijkniet eens kenden. Beiden hebben schriftelijk verklaard de spullen correct te hebben ingepakt. Ook m.b.t. het vervoer van de spullen naar Roermond zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.
De directeur kan geen verklaring geven voor de gebreken die in Roermond later bleken te bestaan, te weten:
- bedorven etenswaren: er werd van uit gegaan dat men in Roermond, zoals te doen gebruikelijk, de dozen aanstonds zou uitpakken;
- doorgeknipte aansluitsnoeren van 3 adapters: de „inpakkers“ hebben schriftelijk verklaard zeker geen snoeren te hebben doorgeknipt;
- van de 2 radio’s functioneerde er één niet: dit is in Breda bij het inpakken uiteraard niet gecontroleerd;
- klager mist 1 dekbedovertrek (de vermelding dekbed berust kennelijk op een misverstand): volgens het ontruimingsverslag zijn er 3 dekbedovertrekken ingepakt. Onbekend is hoeveel betrokkene er op cel had; een registratie daarvanwordt niet bijgehouden.

3. De beoordeling
In de Regeling afhandeling schadegevallen d.d. 13 augustus 1993 (kenmerk 383893/93/DJI) staat in hoofdstuk 2 (Inhoud) onder 1 aanhef en b het volgende vermeld: "het hoofd van dienst is verantwoordelijk voor alle schade die eenbewoner van de inrichting of een derde lijdt als gevolg van schadegevallen in de inrichting dan wel schadegevallen die direct verband houden met de inrichting." In hoofdstuk 3 (Toelichting) staat bij ad 1b het volgende vermeld: "Hethoofd van dienst draagt onder meer de verantwoordelijkheid voor: - de schade die voor een bewoner van een inrichting voortvloeit uit de beschadiging of het zoekraken van zijn persoonlijke bezittingen tijdens zijn verblijf in deinrichting; - de schade die ontstaat tijdens het transport van bewoners van inrichtingen dan wel van goederen: vanaf het moment van aankomst van het transport in de ontvangende inrichting valt schade in beginsel volledig onderverantwoordelijkheid van het hoofd van dienst van de ontvangende inrichting."
In het onderhavige geval zijn vijftien dozen verstuurd vanuit het h.v.b. De Boschpoort en zijn ook vijftien dozen in h.v.b. Roermond aangekomen, ten aanzien waarvan voor ontvangst getekend is. Daarmee zijn de goederen van klager inbeginsel onder verantwoordelijkheid van het h.v.b. Roermond komen te vallen, tenzij van onzorgvuldig handelen van de verzendende inrichting zou kunnen blijken.
De beroepscommissie is uit de stukken genoegzaam gebleken dat de ontruiming in De Boschpoort op de juiste en op zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden, nu daarvan een verslag is opgemaakt, dat door twee p.i.w.-ers is ondertekend;dit verslag alsmede de bijbehorende inventarislijst bevindt zich bij de stukken. Uit de inventarislijst blijkt dat onder meer zijn ingepakt: radio, drie adapters, drie dekbedovertrekken en fruit, cq bederfelijke etenswaar. Nietverwacht kan worden bij een hoeveelheid goederen als de onderhavige dat het personeel van de verzendende inrichting in detail aangeeft in welke staat zij bepaalde goederen aantreffen en verpakken. Daar komt bij, dat de ontvangendeinrichting ruim twee maanden nodig heeft gehad de goederen te bekijken, alvorens zij de dozen in aanwezigheid van klager hebben uitgepakt. Nu ook overigens niet van enige onregelmatigheid van de zijde van de verzendende inrichtingis gebleken, zal het beroep ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en mr. U. van de Pol, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 7 augustus 2003

secretaris voorzitter

Naar boven