Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1106/SGA, 28 mei 2003, schorsing
Uitspraakdatum:28-05-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/1106/SGA

betreft: [klager] datum: 28 mei 2003

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 26 mei 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichtingen Achterhoek, locatie huis van bewaring Lunette te Doetinchem, verder verzoeker te noemen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 70, tweede lid, Pbw, van de tenuitvoerlegging van een uitspraak d.d. 20 mei 2003 van de beklagcommissie bij voormelde inrichting, gegeven op een klacht van

[...], verder klager te noemen.

Het beklag betreft de beslissing van verzoeker tot afwijzing van klagers aanvraag van verlof voor het weekeinde van 24 en 25 mei 2003 in verband met gebleken onbetrouwbaarheid met betrekking tot het nakomen van afspraken.
De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard, en de directeur opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak.

De voorzitter heeft kennis genomen van bedoelde uitspraak van de beklagcommissie en de onderliggende stukken. Bij schrijven van 26 mei 2003 heeft de directeur beroep tegen deze uitspraak ingesteld en tevens voormeldschorsingsverzoek gedaan. Klager heeft bij brief van 27 mei 2003 gereageerd op het schorsingsverzoek.

1. De standpunten van verzoeker en van klager
Uit de inlichtingen van verzoeker komt - zakelijk weergegeven - het volgende naar voren.
Verzoeker kan zich niet verenigen met de beslissing van de beklagcommissie en heeft daartegen beroep ingesteld. Hij stelt zich op het standpunt dat zijn beslissing tot afwijzing van klagers verzoek om algemeen verlof voor hetweekeinde van 24 en 25 mei 2003 op een juiste grond is gebaseerd. In dit geval is de weigeringsgrond van artikel 4, aanhef en onder d., van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting toegepast, te weten geblekenonbetrouw-baarheid met betrekking tot het nakomen van afspraken. Klager is onbetrouwbaar gebleken in het nakomen van afspraken tijdens de gedeeltelijke tenuitvoerlegging van een aan zijn detentie voorafgegane taakstraf. De taakstrafis om die reden door de rechter omgezet in klagers huidige vervangende hechtenis. Door het verlof af te wijzen wordt naar het oordeel van de directeur de door de rechter ingezette lijn voortgezet. De inrichting wil niet het risicolopen dat klager zich opnieuw aan gemaakte afspraken onttrekt.

Klager heeft in zijn reactie op het schorsingsverzoek medegedeeld dat hij nog 70 dagen hechtenis moet uitzitten. Hij hoopt dat hij nog in de gelegenheid wordt gesteld om op verlof te gaan en heeft juist een nieuwe aanvraag daartoeingediend.

2. De beoordeling
De beklagcommissie heeft - zakelijk weergegeven - overwogen dat, indien de directeur zich al kan beroepen op onbetrouwbaarheid gebleken uit vóór de detentie ten toon gespreid gedrag, deze onbetrouwbaarheid in elk geval niet kanworden gegrond op het feit dat klager zijn taakstraf niet naar behoren heeft verricht. De beklagcommissie heeft de directeur opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met in achtneming van voormelde overweging.
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de beklagcommissie slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kanworden onderzocht en beslist.
De voorzitter stelt voorts voorop dat in beroep het onderhavige beklag opnieuw ten volle zal worden getoetst aan de wet en aan de redelijkheid en billijkheid. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is in dit geval van belangdat ten tijde van de behandeling van het beroep de situatie niet zodanig mag zijn gewijzigd - door het mogelijk alsnog toestaan van het verlof - dat er sprake zou zijn van onomkeerbaarheid. De voorzitter gaat er van uit dat hetberoep op korte termijn door de beroepscommissie zal worden behandeld.
Het verzoek dient daarom te worden ingewilligd en de tenuitvoerlegging van de beslissing van de beklagcommissie zal daarom worden geschorst tot het moment waarop de beroepscommissie uitspraak zal hebben gedaan.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de uitspraak van de beklagcommissie

Aldus gedaan door mr. Y.A.J.M. van Kuijck, voorzitter in tegenwoordigheid van mr. Chr.F. Swart-Babbé, secretaris, op 28 mei 2003.

secretaris voorzitter

Naar boven