Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-186, 9 augustus 2018, beroep
Uitspraakdatum:09-08-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer:         R-186

Betreft:            [klager]            datum: 9 augustus 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van, ingediend door mr. C.G.J.E. Lut, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een (fictieve) weigering van de selectiefunctionaris om een beslissing te nemen, alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

 

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft geen beslissing genomen tot terugzending van klager naar het land van herkomst of verlenging van zijn verblijf in Nederland nadat klager op basis van een Ministeriële beschikking voor de duur van zes maanden in Nederland is geplaatst. .

2.         De feiten

Klager is sinds 30 juli 2017 in Nederland gedetineerd. Hij verblijft in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) van de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught.

3.         Ontvankelijkheid

Klager is bij Ministeriële beschikking van 22 juni 2017 op grond van de Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden regelende de samenwerking tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten op het gebied van de onderlinge beschikbaarstelling van detentiecapaciteit op medische gronden of in verband met dringende redenen van veiligheid  op 30 juli 2017 overgebracht naar Nederland voor maximaal zes maanden, dus tot 30 januari 2018. Bij Ministeriële beschikking van 31 januari 2018 is deze termijn verlengd. Dit zijn geen beslissingen van de selectiefunctionaris zoals bedoeld in artikel 72, eerste lid, van de Pbw waartegen bezwaar of beroep openstaat. Klager dient daarom niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van P. de Vries, secretaris, op 9 augustus  2018.

 

 

 

 

 

 

            secretaris         voorzitter

 

Naar boven