Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/3937/JA, 27 februari 2018, beroep
Uitspraakdatum:27-02-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:          17/3937/JA

betreft: [klager]            datum: 27 februari 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van 23 november 2017, ingediend door mr. C.G.J.E. Lut, namens […], geboren [ 1993], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 21 november 2017 van de alleensprekende beklagrechter bij de rijks justitiële jeugdinrichting (r.j.j.i.), locatie Den Hey-Acker (hierna: Den Hey-Acker).

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter

Het beklag betreft de terugplaatsing op een inkomstenafdeling in plaats van een reguliere afdeling na een onttrekking van klager tijdens een slaapverlof van 21 op 22 augustus 2017. Daarnaast ziet het beklag op de mededeling die klager zou zijn gedaan dat hij enkel naar een reguliere afdeling door zou stromen indien hij zou verklaren waar hij was gedurende de onttrekking (HA 2017-128).

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

 

2.         De standpunten van klager en de directeur

Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.

Klager meent dat sprake is van een plaatsing op een beperktere afdeling dan waarop klager verbleef en aldus is sprake van een beslissing van de directeur waartegen beklag openstaat. Daarnaast wordt inbreuk gemaakt op het nemo tenetur-beginsel door van appellant te verlangen dat hij een verklaring aflegt over zijn gedragingen ten tijde van zijn onttrekking tijdens een slaapverlof in de nacht van 21 op 22 augustus 2017.

Zijdens de directeur is in beroep geen verweerschrift ingediend.

Bij de beklagrechter heeft de directeur als verweer naar voren gebracht dat geen sprake is van verblijf op een inkomstenafdeling maar op een Kort Verblijf groep om daar de analyse te kunnen doen van de betreffende nacht waarbij klager niet op de afgesproken plaats was. Op die groep is geen sprake van een beperkt programma en er is geen maatregel uitsluiting van gemeenschappelijke activiteiten opgelegd.

 

3.         De beoordeling

De beroepscommissie is van oordeel dat de beklagrechter met juistheid tot niet-ontvankelijkheid heeft beslist.

Op grond van artikel 65 Bjj staat geen beklag open tegen elke beslissing van de directeur jegens een jeugdige, maar alleen tegen de in dit artikel opgesomde beslissingen. De wetgever heeft bewust gekozen voor een beperkt beklagrecht. Aangaande plaatsing op een andere groep staat ingevolge artikel 65, eerste lid onder d, Bjj alleen beklag open tegen de beslissing tot uitsluiting van het verblijf in de groep of van deelname aan activiteiten en de verlenging daarvan. Nu hiervan geen sprake is geweest  is deze beslissing niet voor beklag vatbaar.

Daarnaast verbleef klager ten tijde van de behandeling van het beklag inmiddels in de P.I. Dordrecht in afwachting van een strafonderzoek. De beroepscommissie is daarom evenals de beklagrechter van oordeel dat klager ook geen belang heeft bij zijn wens door te stromen naar een reguliere groep binnen de r.j.j.i.

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan dan ook naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

 

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

 

 

 

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M. Iedema, voorzitter, prof. dr. F. Boer en drs. H. Heddema, leden, bijgestaan door mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 27 februari 2018.

 

 

 

                               

 

            secretaris         voorzitter

 

 

 

 

 

Naar boven