Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/2544/GA, 5 februari 2018, beroep
Uitspraakdatum:05-02-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          17/2544/GA

betreft: […]      datum: 5 februari 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J-L.A.M. Le Cocq d’Armandville, namens

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 26 juli 2017 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 28 november 2017, gehouden in het Justitieel Complex Zaanstad, is gehoord de heer […], het hoofd algemene zaken van de p.i. Nieuwegein. Klager en zijn raadsman mr. W.B.O. van Soest hebben met bericht geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord ter zitting.

 

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

           

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter

Het beklag betreft het feit dat klager nooit een beslissing heeft ontvangen ten aanzien van een urinecontrole die op 22 mei 2017 plaatsvond. Klager heeft in het verlengde hiervan nooit duidelijkheid gekregen omtrent het laten verrichten van een herhalingsonderzoek.

De beklagrechter heeft klager kennelijk niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

 

2.         De standpunten van klager en de directeur

Klager heeft zijn standpunt in beroep als volgt toegelicht. Hij begrijpt niet waarom is besloten hem niet-ontvankelijk te verklaren in zijn beklag. Klager heeft meermaals gevraagd aan het personeel wanneer hij meer informatie zou ontvangen over een herhalingsonderzoek op de bij hem afgenomen urinecontrole met een positieve uitslag. Hij heeft naar aanleiding hiervan geen terugkoppeling gekregen. Hierdoor is hem het recht op een herhalingsonderzoek ontnomen.

Namens de directeur is in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt – kort en zakelijk weergegeven – toegelicht. Er heeft op 22 mei 2017 een urinecontrole bij klager plaatsgevonden. Daar is geen rapport over opgemaakt en het is ook niet op schrift gesteld. Het duurde erg lang voordat bekend werd wat de uitslag van de urinecontrole was. De uiteindelijk negatieve uitslag van de urinecontrole heeft geen consequenties gehad voor de fasering van klager en heeft ook niet aan de degradatie ten grondslag gelegen. Andere factoren en omstandigheden dan de urinecontrole op 22 mei 2017 hebben tot degradatie geleid.

Het is onduidelijk of, en zo ja, wanneer klager op de hoogte is geraakt van de uitslag van de urinecontrole en of klager is gewezen op het recht tot het laten verrichten van een herhalingsonderzoek. Het is mogelijk dat klager niet op een herhalingsonderzoek is gewezen, omdat is besloten dat er geen consequenties zouden volgen. Het kan ook zijn dat klager nooit heeft verzocht om een herhalingsonderzoek, maar daar is geen zekerheid over te geven. Wat klager zegt dat hij nooit is gewezen op het recht op herhalingsonderzoek, kan niet geverifieerd worden. Er wordt wel altijd transparant gewerkt en er wordt nooit moeilijk gedaan als er wordt verzocht om een herhalingsonderzoek.

 

3.         De beoordeling

De beklagrechter heeft geoordeeld dat klager zich niet binnen de wettelijke termijn van zeven dagen heeft beklaagd en dat sprake is van een niet-verschoonbare termijnoverschrijding.

De beroepscommissie overweegt als volgt.

Op grond van artikel 5, tweede lid, van de Regeling Urineonderzoek penitentiaire inrichtingen wordt, indien het gebruik van gedragsbeïnvloedende middelen is geconstateerd (of wanneer de gedetineerde daarom verzoekt) de uitslag van het onderzoek aan de

gedetineerde bekend gemaakt. Hierbij wordt de gedetineerde gewezen op het recht op een herhalingsonderzoek. Indien de mededeling mondeling wordt gedaan, wordt schriftelijk vastgelegd dat en wanneer de mededeling is gedaan.

Op grond van artikel 6, eerste lid, van dezelfde Regeling heeft de gedetineerde het recht op een herhalingsonderzoek. In het derde lid van dit artikel is bepaald dat een verzoek om een herhalingsonderzoek binnen vierentwintig uur na kennisneming van de uitslag van de eerste analyse schriftelijk dient te worden ingediend bij de directeur.

Noch uit het dossier noch ter zitting is gebleken dat schriftelijk is vastgelegd dat en wanneer klager de uitslag van de urinecontrole is medegedeeld en is gewezen op de mogelijkheid een herhalingsonderzoek te laten verrichten. Nu niet vast staat wanneer klager op de hoogte is geraakt van de uitslag van de urinecontrole, is niet gebleken van een termijnoverschrijding in beklag.

Gelet op het voorgaande zal de beroepscommissie het beroep gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagrechter vernietigen en klager alsnog ontvankelijk verklaren in zijn beklag. Hiervoor is reeds vastgesteld dat informatie ontbreekt dat klager op de juiste wijze op de hoogte is gesteld van de uitslag van diens urinecontrole van 22 mei 2017 en is gewezen op de mogelijkheid een herhalingsonderzoek te vragen. Gelet daarop zal de beroepscommissie het beklag gegrond verklaren.

De beroepscommissie ziet evenwel geen aanleiding voor toekenning van een tegemoetkoming aan klager, nu ter zitting is gebleken dat de uitslag van de urinecontrole voor klager niet tot enig nadeel heeft geleid.

 

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag en verklaart dit beklag gegrond. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, J.G.A. van den Brand en ing. M.J. Mulders, leden, in tegenwoordigheid van mr. A. de Groot, secretaris, op 5 februari 2018

 

 

            secretaris         voorzitter

 

 

 

 

Naar boven