Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/0753/GA, 9 mei 2003, beroep
Uitspraakdatum:09-05-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/753/GA

betreft: [klager] datum: 9 mei 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 31 maart 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie De Schans te Amsterdam,

gericht tegen een uitspraak d.d. 21 maart 2003 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Ingevolge artikel 69, eerste lid, Pbw kan tegen de uitspraak van de beklagcommissie door de directeur een beroepschrift worden ingediend dat met redenen omkleed dient te zijn. Het thans voorliggende beroepschrift is niet met redenenomkleed. Bovendien is het beroepschrift niet door de directeur ondertekend.
Bij brief van 4 april 2003 is de directeur in de gelegenheid gesteld de gronden voor het
beroep alsnog schriftelijk mede te delen. Pas per brief van 24 april 2003, derhalve na afloop
van de (overigens niet op de wet gebaseerde) gestelde reactietermijn, heeft de directeur de
gronden verstrekt, zonder overigens hierbij aan te geven waarom niet binnen de gestelde
termijn kon worden gereageerd.

Gelet op het vorenstaande zal de beroepscommissie de directeur niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart de directeur niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris,
op 9 mei 2003

secretaris voorzitter

Naar boven