Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/0922/TP, 6 augustus 2003, beroep
Uitspraakdatum:06-08-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/922/TP

betreft: [klager] datum: 6 augustus 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennis genomen van een op 22 april 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

tegen een beslissing van de Minister van Justitie, verder te noemen de Minister,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 21 juli 2003, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Overijssel te Zwolle, zijn gehoord klager, alsmede namens de Minister mevrouw [...], medewerkster afdeling Individuele Zaken TBS.Hiervan is het aangehechte verslag opgemaakt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft de termijn waarbinnen klager in een inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden (tbs-inrichting) had moeten zijn geplaatst met ingang van 18 april 2003 verlengd tot 17 juli 2003.

2. De feiten
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar met aftrek en ter beschikking gesteld met bevel dat hij van overheidswege zal worden verpleegd.
De terbeschikkingstelling (tbs) van klager is ingegaan op 22 juli 2002. Sindsdien heeft klager in afwachting van zijn plaatsing in een tbs-inrichting als passant verbleven in verschillende penitentiaire inrichtingen, sinds 24oktober 2002 in het huis van bewaring (h.v.b.) te Zwolle.
Ten tijde van de behandeling van het beroep had de Minister nog geen plaatsingsbeslissing ten aanzien van klager genomen.

3. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Tijdens het schrijven van zijn beroepschrift wist klager nog niet naar welke kliniek hij zou gaan. Inmiddels heeft hij vernomen dat hij voor het eind van dit jaar in De Kijvelandenopgenomen zal gaan worden. Hoe eerder hij in een tbs-inrichting wordt opgenomen, hoe liever hem dat is, ook als dat een andere inrichting dan De Kijvelanden is. Hij zit al tien maanden op een hele kleine afdeling en wil daar graagweg. Een halve werkdag per week doet hij dom werk, namelijk schroeven in een zakje stoppen. Er zitten zestien mensen op zijn afdeling. Ze mogen met zijn achten recreëren, maar meestal komen er maar vier. Er wordt dan niets gedaan,men heeft nauwelijks contact met elkaar. Sommigen zitten door de medicijnen in elkaar gedoken in een hoekje.
Hij had ondertussen zelf gevraagd om overplaatsing naar de bijzondere zorgafdeling van het huis van bewaring te Grave, waarop hij nog geen beslissing heeft ontvangen. Hij loopt tegen muren op en moet steeds meer medicijnen gaanslikken om rustig te blijven, zoals antidepressiva en antipsychotische middelen. De psychiater heeft gezegd dat hij klager alleen chemisch kan helpen, dat hij hem niet kan behandelen. De bewaarders doen goed hun best, maar zo nu endan kan klager het echt niet houden. Afgelopen vrijdag heeft hij een bewaarder „voor rot“ gescholden, op grond waarvan hij terecht twee dagen strafcel heeft gekregen. Klager was echter leeg, hij was het kwijt, alleen komt op diemanier zijn ellende wel bij de verkeerde mensen terecht. De tussenpozen waarbinnen hij ruziet met bewaarders worden steeds kleiner. Het alsmaar moeten wachten op behandeling terwijl hij geen gevangenisstraf heeft, is zinloos. Zelfszodanig dat hij het niet meer zag zitten zijn relatie met zijn echtgenote voort te zetten. Zijn echtgenote wil de relatie echter niet beëindigen.
Klager meent dat hij in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

Namens de Minister is inzake het beroep het volgende standpunt naar voren gebracht.
Het beroep zal ongegrond zijn. Ten tijde van de bestreden beslissing verbleef klager negen maanden in een h.v.b. Er bestaat geen aanleiding ten aanzien van klager af te wijken van de volgorde van plaatsing in tbs-inrichtingen dieprimair wordt bepaald door de aanvangsdatum van de tbs. Niet is gebleken dat hij met voorrang boven andere tbs-passanten in een tbs-inrichting moet worden geplaatst. De Minister had ten tijde van het nemen van de bestredenbeslissing vanuit de inrichting van klagers verblijf geen signalen ontvangen dat klagers situatie in het h.v.b. onhoudbaar zou zijn en/of dat van detentieongeschiktheid moest worden gesproken. Blijkens de overgelegde medischeverklaring zit klager op het randje van detentieongeschiktheid. De Kijvelanden verwacht klager dit najaar te kunnen opnemen. De over klager uitgebrachte medische verklaring is naar De Kijvelanden gezonden met de mededeling dat eensnelle plaatsing van klager noodzakelijk is. Bekeken zal worden of hij in een andere kliniek eerder geplaatst kan worden dan in De Kijvelanden.

4. De beoordeling
Uit het onderzoek in de onderhavige zaak is voldoende komen vast te staan dat klager als gevolg van het capaciteitstekort niet is geplaatst in een tbs-inrichting.

In de medische verklaring d.d. 26 juni 2003 van de Forensisch Psychiatrische Dienst Zwolle wordt geconcludeerd dat klager „beperkt/voorwaardelijk“ detentiegeschikt is te achten. Gelet op de inhoud van de medische verklaring enhetgeen ter zitting naar voren is gekomen, kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet anders worden geoordeeld dan dat de psychische conditie van klager reeds ten tijde van de bestreden beslissing van dien aard was dat eenverder verblijf in een h.v.b. als onverantwoord moest worden beschouwd en dat klager bij voorrang diende te worden geplaatst in een tbs-inrichting. Derhalve is het beroep gegrond en dient de bestreden beslissing tot verlenging vande passantentermijn op materiële grond te worden vernietigd.

De beroepscommissie zal, al het hiervoor overwogene in aanmerking genomen, met toepassing van artikel 66, derde lid onder c, Bvt, volstaan met vernietiging van de bestreden beslissing. Zij gaat er daarbij vanuit dat klager metvoorrang daadwerkelijk in De Kijvelanden dan wel een andere tbs-inrichting zal worden geplaatst.
Nu de rechtsgevolgen van de op materiële grond te vernietigen beslissing niet meer ongedaan zijn te maken dient klager terzake een tegemoetkoming te worden geboden.

De beroepscommissie zal deze tegemoetkoming vaststellen op € 600,= per maand vanaf de datum waarop in verband met de vernietiging van de beslissing tot verlenging van de passantentermijn wegens detentieongeschiktheid een zodanigetermijn niet meer liep tot de dag waarop plaatsing in een tbs-inrichting daadwerkelijk is verwezenlijkt, met dien verstande dat dit bedrag na het verstrijken van een periode van drie maanden van voortgezet verblijf in eenh.v.b.wordt verhoogd met een bedrag van € 125,= per maand.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij bepaalt de aan klager ten laste van de Minister toekomende tegemoetkoming op
€ 600,= per maand vanaf de datum waarop in verband met de vernietiging van de beslissing tot verlenging van de passantentermijn wegens detentieongeschiktheid een zodanige termijn niet meer liep tot de dag waarop plaatsing in eentbs-inrichting daadwerkelijk is verwezenlijkt, met dien verstande dat dit bedrag na het verstrijken van een periode van drie maanden van voortgezet verblijf in een h.v.b. wordt verhoogd met een bedrag van € 125,= per maand.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, drs. B. van Dekken en dr. E. Rood-Pijpers, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 6 augustus 2003

secretaris voorzitter

nummer: 03/922/TP
betreft: [...], verder te noemen klager.

Verslag van het behandelde ter zitting van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden van 21 juli 2003, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Overijssel te Zwolle.
Samenstelling van de beroepscommissie:
voorzitter: mr. S.L. Donker,
leden: drs. B. van Dekken en dr. E. Rood-Pijpers.
De beroepscommissie is bijgestaan door de secretaris mr. E.W. Bevaart.

Gehoord is klager.
Namens de Minister van Justitie is mevrouw [...] gehoord.
Door klager is - zakelijk weergegeven - het volgende verklaard.

Inmiddels heeft hij vernomen dat hij voor het eind van dit jaar in De Kijvelanden opgenomen zal gaan worden. Hoe eerder hij in een tbs-inrichting wordt opgenomen, hoe liever hem dat is, ook als dat een andere inrichting dan DeKijvelanden is. Hij zit al tien maanden op een hele kleine afdeling en wil daar graag weg. Een halve werkdag per week doet hij dom werk, namelijk schroeven in een zakje stoppen. Er zitten zestien mensen op zijn afdeling. Ze mogenmet zijn achten recreëren, maar meestal komen er maar vier. Er wordt dan niets gedaan, men heeft nauwelijks contact met elkaar. Sommigen zitten door de medicijnen in elkaar gedoken in een hoekje.
Hij had ondertussen zelf gevraagd om overplaatsing naar de bijzondere zorgafdeling van het huis van bewaring te Grave, waarop hij nog geen beslissing heeft ontvangen. Hij loopt tegen muren op en moet steeds meer medicijnen gaanslikken om rustig te blijven, zoals antidepressiva en antipsychotische middelen. De psychiater heeft gezegd dat hij klager alleen chemisch kan helpen, dat hij hem niet kan behandelen. De bewaarders doen goed hun best, maar zo nu endan kan klager het echt niet houden. Afgelopen vrijdag heeft hij een bewaarder „voor rot“ gescholden, op grond waarvan hij terecht twee dagen strafcel heeft gekregen. Klager was echter leeg, hij was het kwijt, alleen komt op diemanier zijn ellende wel bij de verkeerde mensen terecht. De tussenpozen waarbinnen hij ruziet met bewaarders worden steeds kleiner. Het alsmaar moeten wachten op behandeling terwijl hij geen gevangenisstraf heeft, is zinloos. Zelfszodanig dat hij het niet meer zag zitten zijn relatie met zijn echtgenote voort te zetten. Zijn echtgenote wil de relatie echter niet beëindigen.

Namens de Minister is - zakelijk weergegeven - het volgende naar voren gebracht.De Kijvelanden verwacht klager dit najaar te kunnen opnemen. De over klager uitgebrachte medische verklaring is naar De Kijvelanden gezonden met demededeling dat een snelle plaatsing van klager noodzakelijk is. Klager zit op het randje van detentieongeschiktheid. Bekeken zal worden of hij in een andere kliniek eerder geplaatst kan worden dan in De Kijvelanden.

secretaris voorzitter

Naar boven