Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1307/STA, 30 juni 2003, schorsing
Uitspraakdatum:30-06-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/1307/STA

betreft: [klager] datum: 30 juni 2003

De voorzitter van de beroepscommissie uit de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming heeft kennis genomen van een op 25 juni 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift d.d. 18 juni 2003 van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in TBS-Kliniek De Kijvelanden te Poortugaal, verder de inrichting te noemen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 64 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van het hoofd van de inrichting d.d. 17 juni 2003,inhoudende voortzetting van verzoekers verblijf op de afdeling voor intensieve zorg (Olivijn).

De voorzitter heeft voorts kennis genomen van het klaagschrift d.d. 18 juni 2003 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van het hoofd van voornoemde inrichting d.d. 26 juni 2003.

1. De standpunten
Verzoeker heeft zijn verzoek als volgt toegelicht. Tegen de beslissing hem op de afdeling voor intensieve zorg te plaatsen heeft hij beklag ingesteld, dat door de beklagcommissie op 16 mei 2003 is behandeld. Verzoeker wacht nog opde uitspraak van de beklagcommissie.
Op 17 juni 2003 is beslist zijn verblijf op de afdeling voor intensieve zorg voort te zetten. Hiermee wil men hem dwingen te zwijgen over de misdadige handelingen van de behandelstaf en het bestuur. De directie en consorten hebbenal zijn Marokkaanse/Franse identiteitspapieren en documenten met familiegegevens vernietigd.

Het hoofd van de inrichting heeft aangevoerd dat deze zaak zich niet leent voor schorsing en derhalve dient te worden afgewezen. De staf meent dat het verblijf van verzoeker op de afdeling Olivijn gerechtvaardigd is, ondanks hetfeit dat verzoeker in de inrichting niet betrokken is geweest bij incidenten. Verwezen wordt in dit verband naar het beroepschrift, tevens verzoekschrift d.d. 24 juni 2003 van het hoofd van de inrichting, gericht tegen de uitspraakvan de beklagcommissie d.d. 17 juni 2003 inzake het beklag tegen de plaatsing op de afdeling Olivijn. Daarin is -zakelijk weergegeven- aangegeven dat de staf van mening is dat verzoeker, gelet op zijn stoornis endelictgevaarlijkheid, nog steeds de structuur en zorg van die afdeling nodig heeft om agressief gedrag richting personeel of medepatiënten te voorkomen.

2. De beoordeling
De voorzitter stelt vast dat verzoeker een klaagschrift heeft ingediend en niet heeft verzocht om bemiddeling. Het betreffende klaagschrift is door de beklagcommissie ter bemiddeling voorgelegd aan de maandcommissaris. Debemiddeling zal op 27 juni of 4 juli 2003 plaatsvinden. Gelet op het bepaalde in artikel 63 Bvt is de behandeling van verzoekers klaagschrift derhalve uitgesteld in afwachting van de uitkomst van de bemiddeling. Nu verzoeker evenwelheeft beoogd beklag in te stellen tegen een ingrijpende beslissing als de onderhavige beslissing tot het voortgezet verblijf op een afdeling voor intensieve zorg, gaat de voorzitter er vooralsnog van uit dat verzoeker belang heeftbij een beslissing op zijn schorsingsverzoek en al zij hem in dit verzoek ontvangen.

De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van een beslissing van het hoofd van de inrichting slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzochten beslist. Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing tot voortzetting van verzoekers verblijf op de afdeling voor intensieve zorg zodanig onredelijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan totschorsing van die beslissing van het hoofd van de inrichting. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval, mede gelet op de inlichtingen van het hoofd van de inrichting over het aanwezig geachte veiligheidsrisico. Hetverzoek zal daarom worden afgewezen.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gedaan door mr. J.M. van der Vaart, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 30 juni 2003

secretaris voorzitter

Naar boven