Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1195/GB, 7 augustus 2003, beroep
Uitspraakdatum:07-08-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/1195/GB

Betreft: [klager] datum: 7 augustus 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 27 mei 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1983], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 19 mei 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te over te plaatsen naar de afdeling voor psychologisch onvolwassenen (Jovo) van het huis van bewaring (h.v.b.) Nieuwegein te Nieuwegeinongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 27 maart 2003 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. Wolvenplein te Utrecht. Vanuit dit h.v.b. is hij geherselecteerd voor de afdeling Jovo Nieuwegein. Deze overplaatsing was ten tijde vanhet instellen van het beroep nog niet gerealiseerd

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager is het niet eens met zijn plaatsing in een Jovo. Klager heeft in zijn bezwaarschrift al aangegeven niet op te kunnen schieten met leeftijdgenoten. Klager wenst absoluut niet in Nieuwegein te verblijven. Hij wil graaggeplaatst worden in een reguliere inrichting voor volwassenen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is op grond van een door de selectiefunctionaris ontvangen Jovo-indicatiestelling, waaruit blijkt dat klager een tekortkoming heeft voor wat betreft sociale contacten, bij beslissing van 16 april 2004 geselecteerd voor
Jovo-afdeling van de locatie Nieuwegein. Het tegen die beslissing ingediende bezwaarschrift werd in verband met die indicatiestelling ongegrond verklaard op 19 mei 2003.

4.
De beoordeling
Volgens artikel 16 van de regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden worden in inrichtingen of afdelingen voor bijzondere opvang van psychologisch onvolwassenen onder meer gedetineerden geplaatst die ouder zijndan 17 jaar en die zich door hun gedrag kenmerken als psychologisch onvolwassenen. Uit het handboek voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassen mannen binnen het gevangeniswezen, Ministerie van Justitie, DienstJustitiële Inrichtingen, augustus 2001, kan worden afgeleid dat psychologische onvolwassenheid zich in algemene zin kenmerkt door een gebrek aan vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede persoonlijke ontwikkeling. Daarbijkomt dat gedetineerden in de leeftijd van 16 tot (indicatief) 24 jaar zich in het algemeen in een relatief kwetsbare periode van hun ontwikkeling bevinden. Om te bepalen of een gedetineerde is gebaat bij plaatsing in een inrichtingvoor psychologisch onvolwassenen vindt indicatiestelling plaats.

De beroepscommissie stelt vast dat klager, gelet op de tekst van artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden aanhef en onder b, qua leeftijd valt onder de categorie gedetineerden die in eenJovo-inrichting kunnen worden geplaatst. Voorts is uit klagers indicatiestelling gebleken dat hij een tekortkoming heeft voor wat betreft sociale contacten en dit maakt dat hij eveneens voldoet aan het tweede criterium van artikel16 van de Regeling. Nu het bestaan van die indicatiestelling uit de zich bij de stukken bevindende verzamelstaat blijkt, doch enige onderbouwing voor die indicatiestelling in de stukken ontbreekt, terwijl klager bezwaar heeft tegende plaatsing in het Jovo-circuit, is de beslissing waarvan beroep onvoldoende met redenen omkleed.
Het beroep zal mitsdien gegrond worden verklaard. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Deberoepscommissie acht geen termen aanwezig voor toekenning van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.
Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 7 augustus 2003

secretaris voorzitter

Naar boven