Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/0996/GB, 28 juli 2003, beroep
Uitspraakdatum:28-07-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/996/GB

Betreft: [klager] datum: 28 juli 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 2 mei 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1979], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 april 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de afdeling voor psychologisch onvolwasssenen Noordsingel te Rotterdam ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 11 maart 2003 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring (h.v.b.) Scheveningen te Den Haag. Op 7 juli 2003 is hij overgeplaatst naar de afdeling voor psychologisch onvolwassenen Noordsingel.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager heeft al eerder in de Noordsingel verbleven en kan niet met de bewaarders opschieten. Hij wil hij graag naar Krimpen a/d IJssel gaan, maar daar is volgens de selectiefunctionaris geen Jovo-afdeling. Zijn advocaat heeft hemverteld dat er wel een Jovo-afdeling is in De Schie te Rotterdam, nu wil hij graag daar naartoe.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Gelet op de indicatiestelling die de inrichting samen met klager heeft opgemaakt blijkt dat hij op kwetsbaarheid scoort. Dit gegeven gevoegd bij zijn jeugdige leeftijd maakt hem een geschikte kandidaat voor plaatsing in hetJovo-circuit. Klager maakt niet duidelijk waarom hij niet met het personeel van de Noordsingel kan opschieten. Het verzoek om overplaatsing naar De Schie kan niet gehonoreerd worden omdat dit een gevangenis betreft en klager, zolanghij preventief is gehecht, naar een h.v.b. moet. Er is gekozen voor de dichtstbijzijnde inrichting die valt onder het arrondissementsparket Rotterdam.

4. De beoordeling
4.1. De afdeling voor psychologisch onvolwassenen Noordsingel is aangewezen als h.v.b. voor mannen met een standaardregime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau alsmede als inrichting voor bijzondere opvang alsbedoeld in artikel 16 Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (hierna de Regeling).

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat het beroep van klager niet is gericht tegen zijn Jovo-indicatie, maar dat hij het niet eens is met de keuze van het h.v.b. waar hij dient te verblijven.
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is, nu klager voldoet aan de voor de onder 4.1 genoemde inrichting geldende criteria, niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle inaanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie merkt hierbij op dat klager onvoldoende heeft onderbouwd waaruit zijn problemen met het personeel van de Noordsingel (hebben)bestaan. Bovendien hebben de door klager als alternatief genoemde inrichtingen te Krimpen a/d IJssel en Rotterdam (De Schie) geen aanwijzing als h.v.b. voor bijzondere opvang als bedoeld in artikel 16 van de Regeling.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 28 juli 2003

secretaris voorzitter

Naar boven