Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/0070/GV, 13 februari 2003, beroep
Uitspraakdatum:13-02-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/70/GV

betreft: [klager] datum: 13 februari 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 22 oktober 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 september 2002 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om zijn beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader
van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Door klager is aangevoerd dat zijn verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting ten onrechte is afgewezen. Dit heeft hij als volgt toegelicht. Klagers recht is geschonden door de afwijzing van zijn verlof en de door dedirecteur genoemde redenen.

Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De directeur van de inrichting, waar klager verblijft, heeft negatief geadviseerd ten aanzien van klagers verlofaanvraag. Dit vanwege het feit dat er vrees bestaat dat klager niet zal terugkeren van
verlof of anderzijds misbruik van verlof zal maken. Onlangs is klager positief bevonden op
het gebruik van softdrugs. Ook ongeveer een half jaar geleden scoorde klager positief op
het gebruik van softdrugs. Op grond van het voorvermelde is besloten om klagers
verlofaanvraag af te wijzen.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van het huis van bewaring Arnhem-Zuid heeft negatief geadviseerd ten
aanzien van de verlofaanvraag.
De officier van justitie bij het arrondissementsparket te Zutphen en de politie Achterhoek
hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen verlofverlening.

3. De beoordeling
Klager heeft op 16 september 2002 beroep aangetekend tegen de beslissing van de Minister gedateerd 3 september 2002 om klagers verlofaanvraag af te wijzen. Klagers beroepschrift is op 19 september 2002 ontvangen op het secretariaatvan de Commissie van Toezicht bij het huis van bewaring Arnhem en vervolgens pas op 21 oktober 2002 doorgestuurd naar het secretariaat van de Raad en daar op 22 oktober 2002 ontvangen. Nu niet vaststaat op welke datum de bestredenbeslissing aan klager is uitgereikt staat niet vast dat de in artikel 61, vijfde lid van de Penitentiaire beginselenwet genoemde termijn is geschonden en zal de beroepscommissie klager in zijn beroep ontvangen.

Klager ondergaat een gevangenisstraf van 30 maanden met aftrek, wegens vermogensdelicten. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 7 mei 2003. Aansluitend dient hij eventueel een subsidiaire hechtenis vanrespectievelijk 20 en 3 dagen te ondergaan.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers eerste verlofaanvraag. Hij kan in totaal vijf verlofaanvragen indienen.

De beroepscommissie overweegt dat klager op 19 juli 2002 positief is bevonden op het gebruik van softdrugs terwijl dit ongeveer een half jaar tevoren eveneens het geval was.
De beroepscommissie is van oordeel dat voornoemde omstandigheden een forse contra-indicatie vormen voor verlofverlening en dat deze een afwijzing van klagers verlofaanvraag rechtvaardigen. Derhalve is de beslissing van de Ministerniet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen en gelet op de weigeringsgronden zoals bedoeld in artikel 4 onder c. van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (d.d. 24 december 1998,nr. 733726/98/DJI), evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 13 februari 2003

secretaris voorzitter

Naar boven