Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/0210/GB, 13 mei 2003, beroep
Uitspraakdatum:13-05-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/210/GB

Betreft: [klager] datum: 13 mei 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 23 januari 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1959], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 17 december 2002 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de unit 2 (gevangenis), locatie De IJssel te Krimpen aan den IJssel afgewezen.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 14 september 1997 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis De Marwei te Leeuwarden. Op 29 oktober 2001 is hij overgeplaatst naar de gevangenis Zoetermeer te Zoetermeer, waar een regime van algehelegemeenschap geldt.

2.2. Klager ondergaat een gevangenisstraf van 15 jaar, met aftrek. De tenuitvoerlegging van deze straf is aangevangen op 12 maart 1999. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 12 september 2007.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar de unit 2 (gevangenis), locatie De IJssel als volgt toegelicht.
Klager wil graag overgeplaatst worden omdat hij dan meer bezoek zal ontvangen van vrienden uit Rotterdam, die niet over een auto beschikken. In de vijftien maanden, die hij in Zoetermeer verblijft, heeft hij slechts driemaal bezoekontvangen. In de gevangenis van zijn voorkeur zou de mogelijkheid bestaan om in het weekend bezoek te ontvangen. Klagers bezoekers werken door de week en kunnen hem alleen in het weekend bezoeken en dat is niet mogelijk inZoetermeer en wel in Krimpen aan den IJssel. Klager wil in De IJssel graag de bakkersopleiding volgen en onderwijs volgen omdat hij de Nederlandse taal niet goed beheerst.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
De afstand Rotterdam-Zoetermeer is niet zodanig dat dit de enige reden is dat klager minder frequent bezoek ontvangt. Ook de bezoektijden lijken daar niet geheel debet aan te zijn. Het moet voor potentiële bezoekers toch mogelijkzijn om wat vaker dan nu het geval is iets te organiseren opdat men bij klager op bezoek kan komen. Bezoektijden kunnen in het algemeen niet leiden tot een overplaatsing daar anders de druk op de inrichtingen met weekendbezoek erggroot zou worden. Slechts indien aantoonbaar is, bijvoorbeeld middels een rapport van de reclassering, dat een (vaste) relatie door de bezoektijden onmogelijk op bezoek kan komen, kan een dergelijke verzoek gehonoreerd worden. Voorwat betreft de bakkersopleiding, die alleen in de gevangenis De IJssel wordt gegeven, lijkt het alleszins redelijk dat in de inrichting van verblijf eerst onderzocht wordt wat de mogelijkheden van klager zijn om een bepaaldeopleiding te kunnen volgen. Te denken valt aan bijvoorbeeld niveau- en beroepsinteressetests, etc.. Ook contact met de inrichting, waar de gevraagde opleiding wordt gegeven, lijkt zinvol om te bezien of klager wel in aanmerking kankomen voor de gevraagde opleiding. Dit om verkeerde verwachtingen en teleurstellingen te voorkomen. Nu dit alles niet is geschied, kan dit argument ook niet leiden tot een andere beslissing.

4. De beoordeling
4.1. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk wordenaangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 13 mei 2003

secretaris voorzitter

Naar boven