Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1362/GB, 31 juli 2003, beroep
Uitspraakdatum:31-07-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/1362/GB

Betreft: [klager] datum: 31 juli 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 15 mei 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1982], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 6 mei 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) jovo Almere Binnen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 12 maart 2003 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. Nieuwegein. Op 11 juni 2003 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. jovo Almere Binnen.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klagers vader mag geen verre afstanden afleggen zonder begeleiding. Zijn vader kwam tot voor kort bij klager op bezoek met behulp van klagers zuster, die vakantie had en derhalve tijd om hem te brengen. Zijn vader of anderfamilieleden zijn niet wekelijks op bezoek geweest, hetgeen klager wel graag wil.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is op grond van een indicatiestelling geselecteerd voor een jovo-hvb. Voor het parket Amsterdam betekent dat plaatsing in het h.v.b. Almere Binnen.
Klager heeft in h.v.b. Nieuwegein, waar hij tot 11 juni 2003 verbleef, in de maand april wekelijks bezoek van familie en zijn vader gehad en ook in de maand mei heeft hij regelmatig bezoek ontvangen.

4. De beoordeling
4.1. De afdeling voor psychologisch onvolwassenen Almere Binnen is aangewezen als h.v.b. voor mannen met een standaardregime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau alsmede als inrichting voor bijzondere opvangals bedoeld in artikel 16 Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (hierna de Regeling).

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat het beroep van klager niet is gericht tegen zijn jovo-indicatie, maar dat hij het niet eens is met de keuze van het h.v.b. waar hij dient te verblijven.
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is, nu klager voldoet aan de voor de onder 4.1 genoemde inrichting geldende criteria, niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle inaanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie merkt hierbij op dat hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden onvoldoende zwaarwegend is om tot een anderoordeel te kunnen komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 31 juli 2003

secretaris voorzitter

Naar boven