Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/0994/GB, 17 juli 2003, beroep
Uitspraakdatum:17-07-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/994/GB

Betreft: [klager] datum: 17 juli 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 1 mei 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1981], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 15 april 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) voor psychologisch onvolwassenen (jovo) Almere-Binnen te Almere ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 8 januari 2003 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. Demersluis te Amsterdam. Op 25 april 2003 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. voor psychologisch onvolwassenen Almere-Binnen.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager is het niet eens met de beslissing hem over te plaatsen naar Almere omdat zijn oma in een rolstoel zit en vervoer naar Almere moeilijk is. Zijn moeder heeft last van haar knie en moet voor oma zorgen. Klager krijgt al weinigbezoek dus de dagen dat zijn moeder en oma op bezoek komen zijn voor klager heel belangrijk. Klager prefereert om in p.i. Amsterdam te blijven. Klager zit liever tussen de volwassenen omdat je met jongeren snel ruzie krijgt.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is geselecteerd voor de jovo-afdeling van het h.v.b. Almere-Binnen op basis van informatie van de inrichting die resulteert in de indicatiestelling dat klager in aanmerking komt voor plaatsing in het jovo-circuit. Klagerscoorde op tekortkomingen voor wat betreft sociale contacten. Ongemak voor bezoekers is inherent aan detentie. Ook bezoekers met een rolstoel zijn welkom in Almere-Binnen. Mocht klager te zijner tijd veroordeeld worden totvrijheidsstraf dan dient hij ervan uit te gaan dat hij buiten Amsterdam geplaatst zal worden, aangezien zich in Amsterdam geen gevangenissen bevinden.

4. De beoordeling
Volgens artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden worden in inrichtingen of afdelingen voor bijzondere opvang van psychologisch onvolwassenen onder meer gedetineerden geplaatst die ouder zijndan 17 jaar en die zich door hun gedrag kenmerken als psychologisch onvolwassenen. Uit het handboek voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassen mannen binnen het gevangeniswezen, Ministerie van Justitie, DienstJustitiële Inrichtingen, augustus 2001, kan worden afgeleid dat psychologische onvolwassenheid zich in algemene zin kenmerkt door een gebrek aan vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede persoonlijke ontwikkeling.
Daarbij komt dat gedetineerden in de leeftijd van 16 tot (indicatief) 24 jaar zich in het algemeen in een relatief kwetsbare periode van hun ontwikkeling bevinden. Om te bepalen of een gedetineerde is gebaat bij plaatsing in eeninrichting voor psychologisch onvolwassenen vindt indicatiestelling plaats.

De beroepscommissie stelt vast dat klager, gelet op de tekst van artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden aanhef en onder b., qua leeftijd valt onder de categorie gedetineerden die in eenjovo-inrichting kunnen worden geplaatst.
Voorts is uit klagers indicatiestelling gebleken dat hij een tekortkoming heeft voor wat betreft sociale contacten en dit maakt dat hij eveneens voldoet aan het tweede criterium van artikel 16 van de Regeling. Nu het bestaan van dieindicatiestelling uit de zich bij de stukken bevindende verzamelstaat blijkt, doch enige onderbouwing voor die indicatiestelling in de stukken ontbreekt, terwijl klager bezwaar heeft tegen de plaatsing in het JOVO-circuit, is debeslissing waarvan beroep onvoldoende met redenen omkleed.
Het beroep zal mitsdien gegrond worden verklaard. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor toekenning van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 17 juli 2003

secretaris voorzitter

Naar boven