Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1133/GB, 29 juli 2003, beroep
Uitspraakdatum:29-07-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/1133/GB

Betreft: [klager] datum: 29 juli 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 20 mei 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1980], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 6 mei 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) voor psychologisch onvolwassenen (jovo) Nieuw Vosseveld te Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 16 maart 2003 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. De Boschpoort te Breda. Op 14 mei 2003 is hij overgeplaatst naar het jovo h.v.b. Nieuw Vosseveld.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctio-
naris als volgt toegelicht. Klager heeft een goede relatie met zijn vriendin en zij
gaan samen een kindje krijgen. Klagers vriendin heeft nu al last van haar heup,
rug en benen en kan na korte tijd niet meer lopen. Klager heeft geen inkomen
meer om haar financieel te steunen en kan niet wekelijks een treinkaartje en een
taxi voor haar betalen. Klager verzoekt om in Breda te mogen blijven omdat hij
nog wel het busje kan betalen, dat € 1,40 kost, en dat vlak voor de inrichting
stopt. Klager biedt aan om op verzoek een doktersverklaring toe te sturen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager valt binnen de doelgroep die een jovo-indicatiestelling afgenomen dient te worden. Klager scoorde daarin op B (opleiding/cursus). De beslissing om klager in het h.v.b. voor psychologisch onvolwassenen Nieuw Vosseveld teVught te plaatsen is genomen in verband met het gegeven dat klager preventief ingesloten is voor het arrondissementsparket Breda. In verband met het bezoek van zijn vriendin, die in Breda woont, wordt opgemerkt dat de afstand en deduur van de reis om klager te bezoeken vanuit Breda acceptabel is, ook in een periode van zwangerschap. Complicaties bij die zwangerschap zijn niet gebleken, nu geen medische verklaring is bijgevoegd. Bezoekproblemen kunnen inherentzijn aan een detentiesituatie.

4. De beoordeling
4.1. Het h.v.b. voor psychologisch onvolwassenen Nieuw Vosseveld is aangewezen als een inrichting voor bijzondere opvang als bedoeld in artikel 16 Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (hierna deRegeling).
4.2. De beroepscommissie stelt vast dat het beroep van klager niet is gericht tegen zijn
jovo-indicatie, maar dat hij het niet eens is met de keuze van het h.v.b. waar hij dient te verblijven. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is, nu klager voldoet aan de voor de onder4.1 genoemde inrichting geldende criteria, niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie merkt hierbij op dathetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden van zijn vriendin niet wordt onderbouwd met een medische verklaring en geen reden vormt om tot een ander oordeel te komen. Bovendien heeft de door klager als alternatiefgenoemde inrichting te Breda geen aanwijzing als h.v.b. voor bijzondere opvang als bedoeld in artikel 16 van de Regeling.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 29 juli 2003

secretaris voorzitter

Naar boven