Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/0507/TA, 15 juli 2003, beroep
Uitspraakdatum:15-07-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/507/TA

betreft: [klager] datum: 15 juli 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennis genomen van een op 27 februari 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 17 februari 2003 van de alleensprekende beklagrechter bij de tbs-inrichting Flevo Future, locatie Amsterdam te Amsterdam, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 6 mei 2003, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam te Amsterdam, zijn gehoord klager, het hoofd van voormelde tbs-inrichting de heer [...] en het hoofd van de afdelingbehandelingsrapportage van deze inrichting mevrouw [...]. Hiervan is het aangehechte verslag opgemaakt.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de weigering van het hoofd van de inrichting klager een voorschot te geven om inkopen te doen in de inrichtingswinkel.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt -zakelijk weergegeven- als volgt toegelicht.
De beklagrechter heeft mij ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard in mijn beklag. Mijn beklag had gegrond verklaard moeten worden.
Ik had eigen geld tegoed vanuit p.i. De IJssel. Achteraf bleek mij dat dit geld op 29 mei 2003 al in beheer was bij de inrichting, op een algemene rekening. Het was op deze datum nog niet, maar op 30 mei 2003 wel, op mijnrekening-courant bij De Singel gestort. Ik wilde op 29 mei 2003 tot een bedrag van € 30,-- over dit geld beschikken, door aankopen te doen in de inrichtingswinkel. Boodschappen doen is krachtens een huisregel van De Singeltoegestaan tot een maximale besteding van
€ 70,-- per week. Het winkelen werd mij echter niet mogelijk gemaakt, omdat de inrichting weigerde te controleren of het geld op de algemene rekening stond en mij een voorschot op het tegoed te verstrekken. Ik zie dit als eenschending van mijn eigendomsrecht en vind de gang van zaken onredelijk, omdat het geld wel in de inrichting was, maar door laksheid van de inrichting nog niet op mijn rekening-courant stond.

Door en namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt -zakelijk weergegeven- als volgt toegelicht.
Klager is op 29 mei 2002 niet in de gelegenheid gesteld te winkelen omdat er geen geld op zijn rekening-courant stond. Er wordt geen voorschot verstrekt op geld dat onderweg is naar een rekening-courant.
Er is geen reden om aan te nemen dat de wijze van overboeking van klagers tegoed uit De IJssel naar De Singel en naar zijn rekening-courant alhier anders is gegaan dan klager aangeeft.
De Singel is ten aanzien van het beschikbaar stellen van tegoeden aan verpleegden afhankelijk van de snelheid waarmee de huizen van bewaring de gelden naar De Singel overboeken. Vervolgens dienen de tegoeden op de rekeningen-courantvan de verpleegden te worden geboekt. Dit laatste duurt, evenals bij een bank in de vrije maatschappij, twee à drie dagen.

3. De beoordeling
Klager meent dat zijn eigendomsrecht op hem toebehorend eigen geld, dat reeds op een algemene rekening in beheer was bij de inrichting en nog niet op zijn rekening-courant was geboekt, is geschonden doordat het hoofd van deinrichting heeft geweigerd klager een voorschot op dit tegoed te verstrekken om aankopen te doen in de inrichtingswinkel.
Een beklag over een vermeende schending van een recht van een verpleegde kan naar vaste jurisprudentie van de beroepscommissie in behandeling worden genomen.
Ook is volgens vaste jurisprudentie van de beroepscommissie de beslissing van het hoofd van de inrichting een verpleegde niet te laten beschikken over (een deel van) het eigen geld beklagwaardig, op grond van het bepaalde in artikel56, eerste lid onder e, Bvt.
Gelet op het vorenstaande heeft de beklagrechter klager ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard in het beklag. Zijn beslissing zal daarom worden vernietigd en het beklag zal alsnog in behandeling worden genomen.

Voor de beroepscommissie is, gelet op het over en weer gestelde, aannemelijk geworden dat op 29 mei 2002 geld ten gunste van klager was binnengekomen op een algemene rekening van de inrichting en daardoor onder beheer gekomen vanhet hoofd van de inrichting. Het geld was echter nog niet bijgeschreven op klagers rekening-courant bij de inrichting. Voorts is aannemelijk geworden dat klager op 29 mei 2003 geen boodschappen heeft kunnen doen omdat het saldo opzijn rekening-courant daartoe niet toereikend was en hem een voorschot op het voormelde tegoed werd geweigerd.

De beroepscommissie neemt in aanmerking dat de verpleegde die niet het beheer heeft over zijn eigen geld, zoals bedoeld in artikel 40, eerste lid, Rvt, krachtens het derde lid van dit artikel de beschikking heeft over eenrekening-courant bij de inrichting.
Krachtens paragraaf 8.3 van de huisregels van De Singel wordt de verpleegde eenmaal per week in de gelegenheid gesteld via de inrichtingswinkel aankopen te doen tot een bedrag van maximaal € 70,--.
De inrichting voert blijkens het standpunt van het hoofd het algemene beleid dat geen voorschotten aan verpleegden worden verstrekt op verifieerbare tegoeden op (een) andere rekening(en) dan de rekening-courant.
De beroepscommissie is van oordeel dat de beslissing van het hoofd om geen uitzondering te maken voor klager op voormeld beleid niet in strijd is met in de inrichting geldende regels en ook niet als onredelijk of onbillijk kanworden aangemerkt, gelet op de als kort aan te merken termijn van twee à drie dagen voor de overboeking van de algemene rekening van de inrichting naar een rekening-courant. Dit brengt mee dat het beklag alsnog ongegrond zal wordenverklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.M. van der Vaart, voorzitter, mr.dr. E.J. Hofstee en mr.drs. T.A.M. Louwe, leden, in tegenwoordigheid van mr. Chr.F. Swart-Babbé, secretaris, op 15 juli 2003

secretaris voorzitter

nummer: 03/507/TA

betreft : [...], verder klager te noemen.

Verslag van het behandelde ter zitting van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden van 6 mei 2003, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam te Amsterdam.

Samenstelling van de beroepscommissie:
voorzitter: mr. J.M. van der Vaart,
leden: mr.dr. E.J. Hofstee en mr.drs. T.A.M. Louwe.
De beroepscommissie is bijgestaan door de secretaris mr. Chr.F. Swart-Babbé.

Gehoord zijn klager, het hoofd van de tbs-inrichting Flevo Future, locatie De Singel te Amsterdam, de heer [...] en het hoofd van de afdeling behandelings-rapportage van deze inrichting mevrouw [...].

Klager heeft - zakelijk weergegeven - het volgende aangevoerd.
De beklagrechter heeft mij ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard in mijn beklag. Mijn beklag had gegrond verklaard moeten worden.
Ik ben op 24 april 2002 in De Singel geplaatst. Ik heb als tbs-passant verbleven in de penitentiaire inrichting (p.i.) De IJssel te Krimpen aan den IJssel Ik had uit De IJssel geld tegoed van mijn rekening-courant aldaar. Dit tegoedbedroeg omstreeks € 200,--. Op 29 mei 2002 wilde ik boodschappen doen in het inrichtingswinkeltje van De Singel. Dit had ik twee dagen tevoren aangekondigd. Twee uren voordat ik zou gaan winkelen is mij gezegd dat er geen geld opmijn rekening-courant stond. Ik wilde € 30,-- besteden. Op grond van in de inrichting geldende regels heb ik het materiële recht tot een maximum van € 70 per week aankopen te doen ter voorziening in mijn dagelijkse behoeften. Mijnvoormelde tegoed moest naar mijn mening door De IJssel inmiddels al lang naar de algemene rekening van De Singel zijn overgemaakt. De inrichting wist al of kon nagaan dat ik recht op dit tegoed had. Door laksheid van De Singel stondhet nog steeds niet op mijn rekening-courant bij De Singel. Mijn verzoek een voorschot van € 30,-- te verstrekken werd afgewezen. De inrichting heeft niet de moeite genomen na te gaan of de overboeking vanuit De IJssel al ontvangenwas. Het tegoed is op 30 mei 2003 op mijn rekening geboekt. Mijn eigen geld moet dus al op 29 mei 2003 in De Singel aanwezig zijn geweest. Ik beschouw de handelwijze van De Singel als pure pesterij. Daardoor zijn mijn eigendomsrechten mijn recht om aankopen te doen geschonden. Men had mij op zijn minst tijdig kunnen zeggen dat het geld er nog niet was, in plaats van zo kort voor het beoogde winkelen, dan had ik wellicht nog stappen kunnen ondernemen om deoverboeking op mijn rekening-courant te bevorderen.

Namens het hoofd van genoemde inrichting is door mevrouw Janssen- zakelijk weergegeven - het volgende verklaard.
Er is geen reden om aan te nemen dat de wijze van overboeking van klagers tegoed uit De IJssel naar De Singel en naar zijn rekening-courant anders is gegaan dan klager aangeeft.
De Singel is ten aanzien van het beschikbaar stellen van tegoeden aan verpleegden afhankelijk van de snelheid waarmee de huizen van bewaring de gelden naar De Singel overboeken. Vervolgens dienen de tegoeden op de rekeningen-courantvan de verpleegden te worden geboekt. Dit laatste duurt, even als bij een bank in de vrije maatschappij, twee à drie dagen. De verpleegden worden pas in de gelegenheid gesteld aankopen in de winkel te doen op het moment dat ervoldoende geld op hun rekening-courant staat. De inrichting geeft geen voorschot aan de verpleegden op een verwacht tegoed. Klager is hiermee zeker niet door de inrichting gepest.

secretaris voorzitter

Naar boven