Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/2287/GB, 6 februari 2018, beroep
Uitspraakdatum:06-02-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:         17/2287/GB

Betreft:            [klager]            datum: 6 februari 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van 17 juli 2017, ingediend door mr. W.J. van Bel, namens

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 12 juli 2017 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

 

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein ongegrond verklaard.

 

2.         De feiten

Klager is na overplaatsing vanuit de Nederlandse Antillen sedert 29 september 2011 in Nederland gedetineerd. Hij verbleef in de locatie De Schie te Rotterdam . Op 12 juli 2017 is hij overgeplaatst naar de p.i. Nieuwegein.

 

3.         De standpunten

3.1.      Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.

De overplaatsing werd gemotiveerd met het argument dat klager de rust en orde in de p.i. zou hebben verstoord, maar daarvoor ontbreekt iedere grond. Klager zou juist zelf slachtoffer zijn van een incident.

3.2.      Omwille van het behoud van zijn hechte band met zijn gezin wenst klager terug te worden geplaatst in de regio Rotterdam, bij voorkeur terug naar de locatie De Schie of anders naar Krimpen aan den IJssel.

3.3.      De selectiefunctionaris heeft daarop als volgt gereageerd.

Er was een goede reden klager uit de locatie De Schie naar elders over te plaatsen wegens de geweldsincidenten waarbij klager betrokken is geweest. De selectiefunctionaris heeft uitvoerig op het beroepschrift gereageerd en die reactie is bij klager en zijn raadsman bekend. De beroepscommissie verwijst naar die reactie van 7 september 2017.

 

4.         De beoordeling

4.1.      Klager is inmiddels, blijkens de gegevens die de registratiekaart van 5 januari 2018 vermeldt, overgeplaatst naar de p.i. Krimpen aan den IJssel. Deze locatie had blijkens het beroepschrift de voorkeur van klager als terugkeer naar de locatie De Schie niet mogelijk zou zijn.

4.2.      Met deze plaatsing is afdoende aan de wens van klager voldaan, zodat het belang bij het verder behandelen van het beroep is komen te ontvallen. Klager zal dan ook niet ontvankelijk in zijn beroep moeten worden verklaard.

 

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart klager niet ontvankelijk in zijn beroep.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke,

voorzitter, J.G.A van den Brand en mr. A.T. Bol, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. Vis-van Alff, secretaris, op 6 februari 2018

                                                    

 

            secretaris         voorzitter

 

 

 

 

Naar boven