Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/2268/GA, 12 februari 2018, beroep
Uitspraakdatum:12-02-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          17/2268/GA

betreft: […]      datum: 12 februari 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. C. Maat, namens

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 22 mei 2017 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting Zwaag waarbij aan klager geen tegemoetkoming is toegekend, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De inhoud van de tegemoetkoming

De beklagrechter heeft geen tegemoetkoming toegekend, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende zijn insluiting wegens overtreding van een voorwaarde van zijn penitentiair programma, in afwachting van een beslissing van de selectiefunctionaris.

 

2.         De standpunten van klager en de directeur

Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming is ten onrechte niet toegekend terwijl klager door zijn terugplaatsing in een gesloten inrichting schade heeft geleden in verband met wonen, werken en relaties.

De directeur heeft in beroep geen standpunt ingenomen over de gevraagde tegemoetkoming.

 

3.         De beoordeling

De beklagrechter heeft geen tegemoetkoming toegekend op de grond dat de  selectiefunctionaris, daags na de insluiting van klager door de directeur, de beslissing heeft genomen klager te selecteren voor een gesloten inrichting.

Namens klager is aangegeven welk nadeel hij heeft ondervonden van zijn terugplaatsing in een gesloten inrichting.

Een tegemoetkoming kan worden toegekend in verband met ondervonden ongemak en is niet bedoeld als schadevergoeding. Slechts indien schade op eenvoudige wijze is vast te stellen, kunnen schadevergoedingsaspecten in de hoogte van een toe te kennen tegemoetkoming worden betrokken. De schade is in dit geval niet eenvoudig vast te stellen. De beroepscommissie zal klager een tegemoetkoming toekennen van € 25,=. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard.

 

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 25,=.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. A. de Groot, secretaris, op 12 februari 2018

 

            secretaris         voorzitter

 

 

 

 

Naar boven