Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/2054/GB, 1 februari 2018, beroep
Uitspraakdatum:01-02-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:              17/2054/GB

Betreft:  [klager]  datum: 1 februari 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. K. Blonk, namens

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 20 juni 2017 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

 

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

 

1.            De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een huis van bewaring (h.v.b.) in de regio Rotterdam afgewezen.

 

2.            De feiten

Klager is sedert 11 mei 2017 gedetineerd. Hij is op 12 mei 2017 als preventief gehechte in het h.v.b. van de p.i. Arnhem geplaatst.

 

3.            De standpunten

3.1.         Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.

Klager wenst graag overgeplaatst te worden in verband met zijn veiligheid en het bezoek van zijn familie. Zijn familie heeft beperkte financiële middelen om met het openbaar vervoer vanuit Rotterdam naar Arnhem te reizen. Voorts is de medeverdachte in de zaak van klager, die gedetineerd zat in de p.i. Zutphen, overgeplaatst naar de p.i. de Schie te Rotterdam.

3.2.         De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.

Klager is ingevolge artikel 24, eerste lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (hierna: de Regeling) in het h.v.b. van de p.i. Arnhem geplaatst. Bij aanwezigheid van bijzondere omstandigheden kan er afgeweken worden van het plaatsingsbesluit. De selectiefunctionaris is van oordeel dat geen sprake is van een bijzondere omstandigheid. Uit de meegezonden bezoeklijsten blijkt bovendien dat klager regelmatig bezoek ontvangt. Voorts is navraag gedaan bij de inrichting over de veiligheid van klager. Bij de inrichting zijn geen signalen bekend die er op duiden dat klagers veiligheid binnen de p.i. Arnhem in gevaar komt.

 

4.            De beoordeling

4.1.         Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2.         Klager verzoekt naar een h.v.b. in de regio Rotterdam te worden overgeplaatst in verband met bezoekproblemen. De beroepscommissie stelt voorop dat bezoekproblemen in beginsel inherent zijn aan het ondergaan van detentie en, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium vormen. Uit het selectieadvies van de directeur van de p.i. Arnhem komt naar voren dat klager nagenoeg wekelijks bezoek krijgt van zijn familie, zodat niet is komen vast te staan dat klager van bezoek is verstoken.

4.3.         Voorts heeft klager aangegeven overgeplaatst te willen worden in verband met zijn veiligheid binnen de p.i. Arnhem. Uit navraag bij de inrichting is niet gebleken van signalen die er op duiden dat klagers veiligheid binnen de inrichting in gevaar komt. Door de inrichting is hierbij aangegeven dat klager eerder een leider is dan iemand die bedreigd wordt.

4.4.         De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie wijst klager er voorts op dat, zodra hij is veroordeeld, hij een voorkeur kan uitspreken voor een vervolginrichting, waarbij rekening zal worden gehouden met zijn bezoek.

 

5.            De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit

mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van mr. L.E.M. Meekenkamp, secretaris, op 1 februari 2018.

 

         

 

 

                secretaris                                               voorzitter

 

 

 

Naar boven