Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/1705/GA, 31 januari 2018, beroep
Uitspraakdatum:31-01-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          17/1705/GA

betreft: [klager]            datum: 31 januari 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 12 mei 2017 van de alleensprekende beklagrechter bij het Detentiecentrum Schiphol, betreffende:

a. de invoer van een radio met bluetooth (DS2017/039);

b. het feit dat de kosten ten behoeve van verzegeling van die radio bij klager in rekening zijn gebracht, terwijl de invoer van de radio is geweigerd (DS2017/039), alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van bovengenoemde inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager, alsmede zijn raadsvrouw mr. K. Blonk, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De beoordeling

Ten aanzien van klacht a. overweegt de beroepscommissie het volgende. In paragraaf 4.5.1.2 van de huisregels van het Detentiecentrum Schiphol is bepaald dat het niet is toegestaan om draadloze alsmede bekabelde apparatuur met elkaar of met het internet of anderzijds te verbinden of de mogelijkheid hiertoe te scheppen.

Vaststaat dat klager een radio wilde invoeren die bluetooth bevatte. De beroepscommissie is ambtshalve bekend met het feit dat tussen een dergelijke radio en een ander apparaat draadloze verbindingen tot stand kunnen worden gebracht. Klager beklaagt zich dan ook over een algemeen in de inrichting geldende (huis)regel. Tegen een algemene regel staat in beginsel geen beklag open, tenzij die regel in strijd is met hogere wet- of regelgeving. Daarvan is niet gebleken. De uitspraak van de beklagrechter zal daarom worden vernietigd en klager zal alsnog niet-ontvankelijk worden verklaard in dit onderdeel van zijn klacht.

Ten aanzien van klacht b. overweegt de beroepscommissie het volgende. Op grond van paragraaf 4.5.1.2 van de huisregels van het Detentiecentrum Schiphol dient een gedetineerde er rekening mee te houden dat de radio pas voor verzegeling in aanmerking komt als het bedrag (de kosten) voor de verzegeling van zijn rekening is gehaald. In paragraaf 4.5.1.5 is bepaald dat de controle en verzegeling van in te voeren apparatuur, alsmede het eventueel onklaar maken van een opname- of zendmogelijkheid, op risico en kosten van de gedetineerde plaatsvinden.

Vaststaat dat klager heeft verzocht zijn radio te laten controleren en te verzegelen en dat hij toestemming heeft gegeven de kosten daarvan vooraf van zijn rekening af te laten schrijven. Gelet hierop en op voornoemde bepalingen van de huisregels is de beroepscommissie van oordeel dat klager zich ook ten aanzien van dit onderdeel beklaagt over een algemeen in de inrichting geldende (huis)regel. Tegen een algemene regel staat in beginsel geen beklag open, tenzij die regel in strijd is met hogere wet- of regelgeving. Daarvan is niet gebleken. De uitspraak van de beklagrechter zal daarom worden vernietigd en klager zal alsnog niet-ontvankelijk worden verklaard in dit onderdeel van zijn klacht.

 

2.         De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van M.G. Bikker, secretaris, op 31 januari 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            secretaris         voorzitter

Naar boven