Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/0797/GB, 10 juli 2003, beroep
Uitspraakdatum:10-07-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/797/GB

Betreft: [klager] datum: 10 juli 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 4 april 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift in de Roemeense taal en een op8 mei 2003 ingekomen vertaling van dat beroepschrift van

[...], geboren op [1972], verder te noemen klager,

en tevens van een op 15 april 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen toelichting op het beroepschrift namens klager ingediend door mr. T. van Hemert,

gericht tegen een op 26 maart 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Alphen aan de Rijn ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 5 augustus 2002 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring Alphen aan de Rijn. Op 19 maart 2003 is hij geplaatst in de gevangenis Alphen aan den Rijn, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

2.2. Klager ondergaat vier gevangenisstraffen met een totale duur van 31 maanden en 6 weken met aftrek. De tenuitvoerlegging van deze straffen is aangevangen op 11 februari 2003. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op ofomstreeks 14 mei 2004. Aansluitend dient hij eventueel een subsidiaire hechtenis van 6 dagen en 12 dagen gijzeling op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften te ondergaan.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Tijdens zijn detentie is klager zich bewust geworden van zijn laakbare gedrag. Hij wil zijn leven een betere, maatschappelijk aanvaardbare invulling geven door het verkrijgen van regulier werk en door gezinshereniging. Een verblijfin een half open inrichting biedt hem de mogelijkheid om rijlessen te volgen, zodat hij na zijn detentie kan solliciteren als vrachtwagenchauffeur. Daarnaast wil klager zijn vrouw en kind over laten komen uit Roemenië. Voorwaardedaarvoor is dat klager aan kan tonen dat hij voor zijn vrouw kan zorgen en over een voldoende hoog inkomen beschikt. Klager is daarom extra gemotiveerd om succesvol aan een penitentiair programma deel te gaan nemen. Het is nietredelijk om plaatsing in een half open inrichting af te wijzen op de grond dat nog zes strafzaken openstaan, nu gelet op de inhoudelijke aspecten van deze zaken niet verwacht mag worden dat die zaken tot een substantiële bestraffingzullen leiden. Bovendien zijn er geen negatieve indicatoren zoals disciplinaire straffen bekend. Klager zou bovendien graag in een half open inrichting worden geplaatst, zodat hij problemen met zijn bedrijf kan oplossen. Voorts zouklager graag tenminste twee dagen per maand bij zijn zoontje zijn. Bovendien komt klagers vrouw uit Roemenië naar Nederland. Klager moet samen met zijn vrouw en zijn broer naar de Roemeense Ambassade om een machtiging te regelenvoor hen om het bedrijf van klager tijdens zijn detentie te kunnen leiden. Ook moet klager bij de Roemeense Ambassade een verklaring afleggen dat hij akkoord gaat dat zijn zoon in het paspoort van zijn vrouw wordt ingeschreven.Klagers zoontje moet geopereerd worden en voor die operatie is klagers handtekening nodig. Tenslotte wil klager graag een aantal persoonlijke problemen regelen, zoals het aanvragen van een nieuwe woning om problemen met de fiscus opte lossen. Om deze en andere zaken te regelen zou klager graag in week 22 (mei 2003) tenminste 48 uur vrijgelaten dienen te worden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is geselecteerd voor een gesloten gevangenis met een regime van algehele gemeenschap omdat hij zich frequent schuldig maakt aan het plegen van delicten, door het hele land. Plaatsing in een inrichting met meer vrijheden lijktdaarom maatschappelijk ongewenst. Bovendien heeft klager nog een aantal openstaande strafzaken, waardoor zijn ontslagdatum niet vast staat.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis De Geniepoort is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is, nu klager voldoet aan de voor de onder 4.1 genoemde inrichting geldende criteria, niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van allein aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.
Hierbij is in aanmerking genomen dat de selectiefunctionaris in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat klager, gelet op het feit dat hij zich veelvuldig schuldig maakt aan het plegen van delicten en dat nog een aantal strafzakentegen hem open staat, waardoor de einddatum van zijn detentie nog niet vaststaat, vooralsnog niet in aanmerking komt voor plaatsing in een inrichting met een beperkt beveiligingsniveau.
Hetgeen klager heeft aangevoerd over zijn wens om zich nader voor te bereiden op zijn terugkeer in de maatschappij is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. J.S. Holthuis, secretaris, op 10 juli 2003

secretaris voorzitter

Naar boven