Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1036/GB, 3 juli 2003, beroep
Uitspraakdatum:03-07-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/1036/GB

Betreft: [klager] datum: 3 juli 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 6 mei 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1972], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 17 april 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klaagster gericht tegen de beslissing haar plaatsen in de ‘p.i.v. Utrecht te Nieuwegein, gevangenis vrouwen met een algeheel regiem en een normaal beveiligingsniveau’.

2. De feiten
2.1. Klaagster is sedert 16 augustus 2002 gedetineerd. Zij verbleef in de locatie Amerswiel (huis van bewaring) te Heerhugowaard. Vanuit deze inrichting is zij geselecteerd voor de ‘p.i.v. Utrecht te Nieuwegein, gevangenisvrouwen met een algeheel regiem en een normaal beveiligingsniveau’. Deze plaatsing was ten tijde van het instellen van het beroep nog niet gerealiseerd.

2.2. Klaagster ondergaat een gevangenisstraf van 20 maanden met aftrek. De tenuitvoerlegging van deze straf is aangevangen op 7 november 2002. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 19 september 2003.

3. De standpunten
3.1. Door klaagster is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht. Volgens de directeur is klaagsters detentiefasering met drie maanden stop gezet. Klaagster begreep hieruit dat zijna drie maanden weer met verlof kon gaan. In de brief van de selectiefunctionaris leest klaagster echter dat zij tot zij in vrijheid wordt gesteld geen recht meer heeft op verlof en dat haar detentiefasering met drie maanden wordtopgeschoven. Klaagster maakt uit deze brief niet op dat zij ook nog eens een keer overgeplaatst wordt. Volgens klaagster is dit een dubbele straf.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klaagster is geselecteerd voor de gevangenis Nieuwersluis. Doordat klaagster op 21 maart 2003 softdrugs heeft gebruikt, komt zij tot 21 juni 2003 niet in aanmerking voor detentiefasering of het verlenen van vrijheden. Daarna is hetniet alleen een kwestie van het niet gebruik van drugs maar wordt haar functioneren als geheel bekeken en kan de inrichting, als daar aanleiding toe is, haar voordragen voor detentiefasering of voor het genieten van vrijheden. Op 2mei 2003 heeft de selectiefunctionaris getracht om klaagster duidelijkheid te verschaffen over hetgeen haar nog niet duidelijk was.

4. De beoordeling
4.1. De selectiefunctionaris heeft klaagster bij de selectiebeslissing van 21 maart 2003 geselecteerd voor ‘P.I.V. Utrecht Nieuwegein te Nieuwegein, gevangenis vrouwen met een regiem van algehele gemeenschap en een normaalbeveiligingsniveau’. De van toepassing zijnde bestemmingsaanwijzing kent niet een dergelijke door de selectiefunctionaris aangeduide afdeling of inrichting. De selectiebeslissing is derhalve niet in overeenstemming met de geldendebestemmingsaanwijzing. Uit de toelichting van de selectiefunctionaris valt op te maken dat wellicht bedoeld is klaagster te selecteren voor de gevangenis voor vrouwen Nieuwersluis te Nieuwersluis. Uit klaagsters bezwaarschriftblijkt echter dat zij dit niet zo heeft begrepen maar heeft begrepen geselecteerd te zijn voor Nieuwegein. Derhalve kan niet worden volstaan te stellen dat enkel sprake is van een kennelijke schrijf- en/of typefout en dient debestreden beslissing te worden vernietigd.
De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak.

4.2. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken naontvangst daarvan. Zij acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 3 juli 2003

secretaris voorzitter

Naar boven