Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/0967/GA, 1 juli 2003, beroep
Uitspraakdatum:01-07-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/967/GA
betreft: [klager] datum: 1 juli 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 2 mei 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een uitspraak d.d. 23 april 2003 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Utrecht, locatie Nieuwersluis te Nieuwersluis,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 10 juni 2003, gehouden in de locatie Ooyerhoek te Zutphen, is klaagster, met bijstand van een tolk in de Spaanse taal, gehoord.
De directeur van de locatie Nieuwersluis heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de interne overplaatsing van een standaardplus regime naar een standaard regime.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klaagster en de directeur
Klaagster heeft in beroep haar tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klaagster is in beroep gekomen omdat de penitentiair inrichtingswerkster (p.i.w.-ster), die als tolk op heeft getreden bij de behandeling van het beklag door de beklagcommissie, klaagsters verklaring niet goed heeft vertaald.
De betreffende dag had klaagster een discussie met een medegedetineerde [A...]. Op het moment dat de onenigheid ontstond, verbleef klaagster al tien maanden op afdeling Q, waar een standaardplus regime geldt. Op die afdelingverbleef ook medegedetineerde [A...]. Deze [A...] verklaarde zelf advocate te zijn. Zij verbleef bijna steeds in haar cel. Dat deed zij om problemen te voorkomen omdat zij, zoals zijzelf aangaf, raciste was. [A...] spreekt net alsklaagster de Spaanse taal. [A...] kwam naar klaagsters cel op het moment dat klaagster naar de arbeid wilde gaan. [A...] zei met klaagster te willen spreken. Klaagster wilde niet met [A...] spreken en liep haar cel uit. [A...] bleefechter aandringen op een gesprek. [A...] schold klaagster vervolgens uit voor alles wat mooi en lelijk is. [A...] moest terug naar haar cel van de dienstdoende p.i.w.-ster. Op trap draaide [A...] zich om en maakte een beweging alsofzij keel van klaagster wilde doorsnijden. Klaagster is vervolgens teruggelopen naar kamer. Zij is toen opgesloten door de dienstdoende p.i.w.-ster. Die heeft haar ook verteld dat zij zou worden overgeplaatst. Klaagster heeft nooiteen schriftelijke beslissing over haar overplaatsing gehad. Twee p.i.w.-sters hebben klaagsters spullen ingepakt. Klaagster heeft nooit een verklaring gekregen voor de overplaatsing. Klaagster wil graag terug naar afdeling Q.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Klaagster heeft aangevoerd dat er tijdens de behandeling van het beklag door de beklagcommissie foutief is vertaald en dat alleen al om die reden de uitspraak van de beklagcommissie niet in stand zou kunnen blijven. Nu deberoepscommissie het beklag opnieuw en ten gronde beoordeelt, kunnen eventuele fouten bij gelegenheid van de behandeling van het beklag door de beklagcommissie niet leiden tot een gegrondverklaring van het beklag.

Een interne overplaatsingsbeslissing dient in beginsel door de directeur te worden medegedeeld aan klaagster. In beklag noch in beroep is duidelijk geworden wie die beslissing aan klaagster heeft medegedeeld. Het had op de weg vande directeur gelegen een en ander na te gaan en vast te stellen. Nu zulks niet duidelijk is en de onderhavige beslissing daarnaast niet op schrift is gesteld, kan formeel niet meer worden gecontroleerd of de betreffende beslissingin strijd met de wet dan wel de redelijkheid en billijkheid is genomen. Dit maakt dat de beslissing van de beklagcommissie niet in stand kan blijven en dat het beklag alsnog gegrond moet worden verklaard. De betreffende beslissingzal worden vernietigd en aan de directeur zal worden opgedragen alsnog een nieuwe beslissing te nemen.

De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het vaststellen van een tegemoetkoming.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij vernietigt de beslissing waarover is geklaagd en draagt de directeur op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak.
Zij bepaalt dat aan klaagster geen tegemoetkoming zal worden toegekend.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. H. Heijs, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 1 juli 2003

secretaris voorzitter

Naar boven