Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1177/GA, 8 juli 2003, beroep
Uitspraakdatum:08-07-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/1177/GA

betreft: [klager] datum: 8 juli 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 26 mei 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Stadsgevangenis Rotterdam te Hoogvliet,

gericht tegen een uitspraak d.d. 22 mei 2003 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Ingevolge artikel 69, eerste lid, Pbw kan tegen de uitspraak van de beklagcommissie een beroepschrift worden ingediend dat met redenen omkleed dient te zijn. Het thans voorliggende beroepschrift voldoet niet aan die eis. Bij briefvan 6 juni 2003 is de directeur in de gelegenheid gesteld de gronden voor het beroep alsnog schriftelijk mede te delen. Van deze gelegenheid heeft hij geen gebruik gemaakt.
Gelet op het vorenstaande zal de beroepscommissie de directeur niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart de directeur niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris,
Op 8 juli 2003

secretaris voorzitter

Naar boven