Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 00/0634/GA, 19 juli 2000, beroep
Uitspraakdatum:19-07-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Urinecontrole  v

Uitspraak

nummer: 00/634/GA

betreft: [klager] datum: 19 juli 2000

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (PBW) heeft kennis genomen van een op 10 april 2000 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.M.E.Jansen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 5 april 2000 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) "De IJssel" te Krimpen aan den IJssel,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze beschikking is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 25 mei 2000, gehouden in de p.i. "Over-Amstel" te Amsterdam, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw voornoemd, en de heer [...], unit-directeur bij de p.i. "De IJssel".

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het steekproefsgewijs afnemen van een urinecontrole.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht:
Aan klager is een steekproefsgewijze urinecontrole aangezegd in verband met het in de p.i. "De IJssel" gevoerde drugsontmoedigingsbeleid. Deze reden valt echter niet binnen de grenzen van artikel 30 PBW, waarin is bepaald dat eenurinecontrole kan worden gehouden in verband met de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting dan wel in verband met plaatsing of overplaatsing of verlof van een gedetineerde. Nu de directeur geen binnen de grenzenvan artikel 30 PBW vallende concrete en klager betreffende aanleiding had om een urinecontrole bij klager te houden, is sprake van onrechtmatige inbreuk op de lichamelijke integriteit van klager. Daarbij blijkt niet hoe desteekproef wordt uitgevoerd zodat sprake kan zijn van willekeur.

De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht:
In het kader van de veiligheid binnen de inrichting en het daarmee samenhangende drugsontmoedigingsbeleid worden er binnen de inrichting steekproefsgewijze urinecontroles gehouden. Door de afdelingshoofden worden per veertien dagenvijf celnummers aangegeven. De op die cel verblijvende gedetineerden worden dan aan een urinecontrole onderworpen.

3. De beoordeling
Het staat de directeur vrij, indien dit noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de orde en veiligheid in de inrichting, een gedetineerde te verplichten urine af te staan ten behoeve van een onderzoek van die urine opaanwezigheid van gedragsbeïnvloedende middelen.
Daarvan kan allereerst sprake zijn in standaardgevallen: een urinecontrole in verband met bepaalde overplaatsingen of in verband met het verlenen van verlof. Voorts biedt de wettelijke regeling de mogelijkheid om onderomstandigheden bij wijze van steekproef een urinecontrole te doen plaatsvinden. Een derde mogelijkheid is het doen plaatsvinden van een urinecontrole bij bepaalde aanwijzingen jegens een individuele gedetineerde.
In het onderhavige geval was er voldoende aanleiding om in de inrichting een steeksproefsgewijze urinecontrole te houden.
De stelling van klager en zijn raadsvrouw dat in het onderhavige geval geen sprake was van een zuivere steekproef doch van een zonder aanleiding op klager gerichte actie is niet aannemelijk geworden.
Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, L.J. Brand en mr. U. van de Pol, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 19 juli 2000.

secretaris voorzitter

Naar boven