Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/2448/GA, 29 januari 2018, beroep
Uitspraakdatum:29-01-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          17/2448/GA

betreft: [klager]            datum: 29 januari 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. de Reus, namens

 

[…], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 30 mei 2017 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 14 december 2017, gehouden in het Justitieel Complex Zaanstad, is gehoord de raadsman van klager mr. M. de Reus. Als toehoorder was aanwezig mr. P.N.E. Plooij, secretaris bij de Raad.

Klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, en de directeur van de p.i. Krimpen aan den IJssel hebben schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

           

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie

Het beklag betreft de beslissing van 21 maart 2017 tot afwijzing van klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof (IJ-2017-000377).

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

 

2.         De standpunten van klager en de directeur

Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De beklagcommissie heeft ten onrechte overwogen dat de klacht ziet op een afwijzing van klagers verlof van december 2016 en dat klager, nu hij pas op 23 maart 2017 het klaagschrift heeft ingediend, het klaagschrift te laat heeft ingediend. De klacht ziet echter op de beslissing van 21 maart 2017 tot afwijzing van het algemeen verlof. Klager heeft derhalve tijdig het klaagschrift ingediend. Nu klager inmiddels in vrijheid is gesteld, wordt verzocht aan klager een tegemoetkoming toe te kennen.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

 

3.         De beoordeling

Op 21 maart 2017 is door de directeur het verzoek van klager om in het kader van de Algemene Verlofregeling voor Gedetineerden op 8 april 2017 met verlof te mogen gaan afgewezen. In zijn beslissing heeft de directeur verwezen naar het negatieve advies van het Multi Disciplinair Overleg (MDO) in verband met twee positieve urinecontrole uitslagen, te weten op 5 januari 2017 en 8 februari 2017. Voorts overweegt de directeur in zijn beslissing dat dit blijkens het Sanctiekader 2016 tot gevolg heeft dat het verlof van klager wordt ingetrokken.

De beroepscommissie overweegt dat  - in tegenstelling tot hetgeen de directeur in zijn beslissing van 21 maart 2017 heeft vermeld - blijkens de Landelijke Sanctiekaart 2016 bij twee positieve urinecontroles binnen 3 maanden in beginsel een disciplinaire straf van – onder meer – het intrekken van de helft van het eerstvolgende verlof kan worden opgelegd. Indien de directeur van die beleidslijn wil afwijken, geldt daarbij de eis dat die afwijking gemotiveerd dient te worden. Een dergelijke motivering ontbreekt in dit geval. Gelet op het voorgaande zal de beroepscommissie het beroep dan ook gegrond verklaren. Nu klager reeds in vrijheid is gesteld en de gevolgen van de bestreden beslissing niet meer ongedaan zijn te maken, ziet de beroepscommissie aanleiding aan klager een tegemoetkoming toe te kennen van € 25,=.

 

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.

Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 25,=.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.M. van der Bas, voorzitter, U.P. Burke en drs. P.J.M. van Puffelen, leden, in tegenwoordigheid van mr. L.E.M. Meekenkamp, secretaris, op 29 januari 2018.

 

                        

 

            secretaris         voorzitter

 

 

 

 

Naar boven