Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/3832/GB, 8 januari 2018, beroep
Uitspraakdatum:08-01-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:         17/3832/GB

Betreft:            [klager]            datum: 8 januari 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. C.G.J.E. Lut, namens

[…], verder te noemen klager, gericht tegen een (fictieve) weigering van de selectiefunctionaris om een beslissing te nemen, alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt..

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft geen beslissing genomen op het door klager ingediende verzoekschrift hem naar de afdeling Beheersproblematische Gedetineerden (hierna: de BPG-afdeling) van de locatie De Schie te Rotterdam over te plaatsen.

2.         De feiten

Klager is sedert 19 september 2016 gedetineerd. Hij verbleef in de BPG-afdeling van de p.i. Vught. Op 19 december 2017 is klager overgeplaatst naar de BPG-afdeling van de locatie De Schie.

3.         De standpunten

3.1.      Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. De selectiefunctionaris heeft niet conform de uitspraak in RSJ 6 november 2017 (17/2755/GB) binnen één week beslist op klagers verzoek. Dit dient gelijkgesteld te worden met een afwijzende beslissing, waartegen beroep openstaat. Het initiële verzoek was helder en daarop kan vrijwel onmiddellijk beslist worden. Het is onbegrijpelijk dat niet beslist kan worden binnen de door de beroepscommissie gestelde termijn. Verzocht wordt namens de selectiefunctionaris te beslissen dat klager overgeplaatst wordt naar de BPG-afdeling van de locatie De Schie en klager een tegemoetkoming toe te kennen.

3.2.      De selectiefunctionaris heeft daarop als volgt gereageerd. Na ontvangst van de uitspraak van de beroepscommissie op 13 november 2017 is de inrichting verzocht te adviseren ten aanzien van klagers verzoek. Op 22 november 2017 is dit advies ontvangen, waarna klagers verzoek is gehonoreerd. Dit betreft een termijnoverschrijding van drie dagen, wat wordt betreurd. Het advies van de inrichting was echter van belang voor het nemen van een afgewogen beslissing.

4.         De beoordeling

4.1.      De selectiefunctionaris heeft bij beslissing van 23 november 2017 positief beslist op klagers verzoek, zodat het belang aan klagers beroep is komen te ontvallen. In beginsel zou klager daarom niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beroep. Nu is verzocht aan klager een tegemoetkoming toe te kennen, zal de beroepscommissie het beroep alsnog inhoudelijk beoordelen.

4.2.      Ingevolge artikel 72, eerste lid jo. artikel 18, eerste lid, van de Pbw heeft een gedetineerde het recht een beroepschrift in te dienen tegen de afwijzing van zijn verzoek tot overplaatsing. In artikel 72, eerste lid, laatste volzin, van de Pbw wordt een weigering een beslissing te nemen hieraan gelijkgesteld.

4.3.      Uit de stukken komt naar voren dat de selectiefunctionaris niet binnen de door de beroepscommissie gestelde termijn heeft besloten op klagers verzoek. Het beroep zal daarom gegrond worden verklaard.

4.4.      Los van de vraag of de termijn met drie of tien dagen is overschreden, verbindt de wet geen gevolgen aan het niet-tijdig nemen van een beslissing door de selectiefunctionaris. Nu kort na afloop van de gestelde termijn alsnog positief op klagers verzoek is beslist, ziet de beroepscommissie geen aanleiding klager een tegemoetkoming toe te kennen.

 

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 8 januari 2018

 

 

                         

 

 

 

            secretaris         voorzitter

 

Naar boven