Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/1919/GB, 28 december 2017, beroep
Uitspraakdatum:28-12-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:         17/1919/GB

Betreft:            [Klager]           datum: 28 december 2017

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R. van den Hemel, namens

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 7 juni 2017 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Groot Alphen afgewezen.

2.         De feiten

Klager is sedert 21 november 2014 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de p.i. Lelystad.

3.         De standpunten

3.1.      Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager komt uit de regio Dordrecht en zijn bezoek woont daar ook. De reisafstand van Dordrecht naar Lelystad is aanzienlijk. Klager is bang hierdoor zijn relatie te verliezen. Blijkens het selectieadvies kwam klagers partner hem eerst wekelijks bezoeken en neemt die frequentie nu af. Het is in het kader van klagers resocialisatie van belang dat hij een rol in zijn gezin blijft spelen. Als overplaatsing naar de p.i. Groot Alphen niet mogelijk is, wenst klager te worden overgeplaatst naar een inrichting in de regio Rotterdam. Klagers 4-jarige dochter gaat sinds de zomer naar school, zodat bezoek op doordeweekse dagen nog moeilijker is geworden.

3.2.      De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Uit het selectieadvies komt naar voren dat klager regelmatig bezoek ontvangt, maar vanwege de afstand komt zijn vriendin minder frequent op bezoek. Klager is bij besluit van 19 januari 2017 overgeplaatst van de p.i. Dordrecht naar de locatie De Schie te Rotterdam vanwege de vele aan hem opgelegde rapporten. Van daaruit is hij bij besluit van 9 maart 2017, wederom vanwege hem opgelegde straffen en maatregelen, overgeplaatst naar de p.i. Lelystad. Het bezwaar daartegen is op 10 mei 2017 ongegrond verklaard. Klager heeft een verstoorde relatie met het inrichtingspersoneel in de locatie De Schie en de p.i. Dordrecht. De p.i. Lelystad is gelegen in een aanpalend arrondissement van het arrondissement Rotterdam. Klager is niet verstoken van bezoek.

4.         De beoordeling

Klager verzoekt om overplaatsing naar de p.i. Groot Alphen vanwege de reisafstand tot zijn familie in Dordrecht. Bezoekproblemen zijn echter inherent aan het ondergaan van de detentie en zij vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. Uit de door de selectiefunctionaris overgelegde bezoekerslijst blijkt dat klager niet van bezoek is verstoken. Overigens heeft klager plaatsing in het arrondissement van vestiging zelf sterk bemoeilijkt door zijn gedrag in twee van de daarin gelegen inrichtingen. De p.i. Lelystad is gelegen in een aanpalend arrondissement. De beroepscommissie is dan ook van oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van P. de Vries, secretaris, op 28 december 2017.

 

 

 

 

 

 

            secretaris         voorzitter

Naar boven