Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 99/0754/GA A, 22 oktober 1999, beroep
Uitspraakdatum:22-10-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: A 99/754/GA

betreft: [...] datum: 22 oktober 1999

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (PBW) heeft kennis genomen van een op 16 augustus 1999 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) "Toorenburgh", unit "Zuyder Bos" te Heerhugowaard,

gericht tegen een uitspraak d.d. 1 juli 1999 van de beklagcommissie bij voornoemde p.i., gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft klager in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en de directeur van voormelde p.i. om zijn beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
De beslissing waarvan beroep is op 1 juli 1999 mondeling aan klager en de unit-directeur van voornoemde p.i. medegedeeld. Ingevolge artikel 69, eerste lid, PBW moet het met redenen omklede beroepschrift uiterlijk op de zevende dagna die van de mondelinge mededeling van de uitspraak worden ingediend. Het beroepschrift dateert van 13 augustus 1999 en is op het secretariaat van de Raad op 16 augustus 1999 ontvangen. De beroepscommissie komt op grond hiervan tothet oordeel dat het beroep niet is ingesteld binnen de in artikel 69, eerste lid, PBW genoemde termijn.
De directeur kan dus niet in zijn beroep worden ontvangen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart de directeur niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
mr. I. Lispet, secretaris, op 22 oktober 1999.

secretaris voorzitter

Naar boven