Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/0958/GV, 16 juni 2003, beroep
Uitspraakdatum:16-06-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/958/GV

betreft: [klager] datum: 16 juni 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 9 mei 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 2 mei 2003 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om zijn beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft zijn beroep als volgt toegelicht. Tijdens een eerdere detentie is klager niet teruggekeerd van een hem weekeindverlof. Daar had hij toen zijn redenen voor. Na arrestatie heeft hij zijn straf ondergaan; voor verlof kwamhij niet meer in aanmerking. Nu wordt hem algemeen verlof onthouden met verwijzing naar de eerdere onttrekking. Klager heeft het gevoel dubbel te worden gestraft. Zijn einddatum komt al snel naderbij.

De Minister heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klagers verzoek is afgewezen, omdat de politie negatief heeft geadviseerd en klager tijdens zijn vorige detentie heeft aangetoond niet met vrijheden om te kunnen gaan door niet terug te keren van weekeindverlof.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de gevangenis Zutphen heeft geadviseerd het gevraagde verlof te verlenen. Klager gedraagt zich als een modelgedetineerde. Zijn vriendin, met wie hij een 2-jarig kind heeft, is al weer geruime tijd clean. Samen methet bureau jeudzorg probeert zij haar leven weer op de rails te krijgen. Een algemeen verlof draagt ertoe bij klager weer geleidelijk terug te laten keren in zijn gezin.
Het openbaar ministerie heeft geen bezwaar tegen het toestaan van het gevraagde verlof.
De politie adviseert negatief, omdat het opgegeven verlofadres niet goed bekend staat. In de politiesystemen zijn meerdere mutaties aanwezig over diverse criminele activiteiten in en om genoemd pand.

3. De beoordeling
Klager ondergaat twee gevangenisstraffen van respectievelijk 30 maanden met aftrek en twee maanden, wegens diefstal, diefstal onder bezwarende omstandigheden en heling. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks25 juli 2003. Aansluitend dient hij eventueel een subsidiaire hechtenis van 14 dagen te ondergaan en in aansluiting daarop 7 dagen gijzeling op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers eerste verlofaanvraag. Hij kan in totaal twee verlofaanvragen indienen.

De beroepscommissie overweegt dat bij een beslissing op verlof een afweging dient te worden gemaakt tussen enerzijds het belang van de gedetineerde bij een goede en tijdige voorbereiding van zijn terugkeer in de maatschappij enanderzijds het belang van de samenleving bij een ongestoorde tenuitvoerlegging van de straf.
Zij stelt allereerst vast dat klager tijdens een eerdere detentie in maart 2001 niet is teruggekeerd van een aan hem verleend weekeindverlof. Dit levert in beginsel een forse contra-indicatie op voor het toestaan van verlof. Hierstaat in dit geval het volgende tegenover. Als gevolg van het feit dat gedurende lange tijd sprake is geweest van een openstaande zaak, kan klager in totaal slechts twee aanvragen voor algemeen verlof indienen. Zijn v.i.-datum wordtreeds op 25 juli 2003 bereikt. De directeur van de inrichting, die klager dagelijks meemaakt, komt na een afgewogen oordeelsvorming tot een positief advies. Het openbaar ministerie heeft geen bezwaar tegen het toestaan van verlof.Het negatieve advies van de politie is uitsluitend gebaseerd op het feit dat sprake is van meerdere mutaties over criminele activiteiten in en om genoemd pand. Dit wordt niet verder geconcretiseerd. Het gegeven van de bedoeldemeerdere mutaties is op zich niet zo vreemd, wanneer in aanmerking wordt genomen dat het opgegeven adres klagers eigen adres is en hij onder meer is veroordeeld wegens heling.

De beroepscommissie komt bij afweging van voormelde omstandigheden tot het oordeel dat aan klagers belang doorslaggevende betekenis dient te worden toegekend.
De afwijzing van klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting moet dan ook als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. De bestreden beslissing dient derhalve te worden vernietigd.
De Minister zal worden opgedragen binnen twee weken een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming, nu de rechtsgevolgen van de bestreden beslissing ongedaan zijn te maken.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de Minister op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie binnen een termijn van twee weken na ontvangst van de uitspraak
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 16 juni 2003

secretaris voorzitter

Naar boven