Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/2213/GB, 28 december 2017, beroep
Uitspraakdatum:28-12-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:         17/2213/GB

Betreft:            [Klager]           datum: 28 december 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 5 juli 2017 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de penitentiaire inrichting (p.i.) Middelburg afgewezen.

 

2.         De feiten

Klager is sedert 3 april 2017 gedetineerd. Hij verbleef in het h.v.b. van de p.i. Dordrecht. Op 22 augustus 2017 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. van de locatie De Schie te Rotterdam.

 

3.         De standpunten

3.1.      Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager heeft in de p.i. Dordrecht slechts eenmaal bezoek ontvangen en inmiddels (d.d. 10 juli 2017) al twee maanden niet meer. De inrichtingsrapportage is in zoverre onjuist. Klagers moeder kan hem niet bezoeken door haar jonge kinderen en klagers oma kan dit niet vanwege haar gezondheid. Er hebben zich incidenten voorgedaan, maar nu klager ouder is, is dit niet meer het geval. Dat blijkt ook uit het D&R-plan. De inrichting heeft positief geadviseerd.

3.2.      De selectiefunctionaris heeft daarop als volgt gereageerd. Het verzoek is afgewezen omdat klager in de p.i. Dordrecht niet verstoken was van bezoek en omdat klager al tweemaal uit de p.i. Middelburg is weggeplaatst vanwege fysiek geweld. De p.i. Middelburg verzocht klager daarom niet in die inrichting te plaatsen. Wegens verstoring van de orde, rust en veiligheid in de p.i. Dordrecht, is klager inmiddels overgeplaatst naar het h.v.b. van de locatie De Schie. Hiertegen is geen bezwaar ingediend. Klager heeft geen belang meer bij inhoudelijke behandeling van dit beroep.

4.         De beoordeling

Uit het selectieadvies blijkt dat klager in 2016 vanwege incidenten tweemaal uit de p.i. Middelburg is geplaatst. De directeur van de p.i. Middelburg heeft daarom verzocht klager niet in die inrichting te plaatsen. Klager heeft hiertegen aangevoerd dat zich inmiddels geen incidenten meer voordoen, maar klager is – blijkens de selectiebeslissing d.d. 21 augustus 2017 – wederom vanwege incidenten overgeplaatst naar het h.v.b. van de locatie De Schie. Geadviseerd werd zelfs klager te plaatsen in een afdeling voor Beheersproblematische Gedetineerden (een BPG-afdeling). Overplaatsing naar de p.i. Middelburg acht de beroepscommissie daarom niet aangewezen. Zij zal het beroep dan ook ongegrond verklaren.

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van P. de Vries, secretaris, op 28 december 2017.

 

            secretaris         voorzitter

Naar boven