Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/1902/GB, 21 december 2017, beroep
Uitspraakdatum:21-12-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:         17/1902/GB

Betreft:            [klager]            datum: 21 december 2017

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.J.H.M. de Crom, namens

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 6 juni 2017 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

 

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie Sittard afgewezen.

 

2.         De feiten

Klager is sedert 11 april 2017 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. van de locatie Hoogvliet.

 

3.         De standpunten

3.1.      Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager wil graag overgeplaatst worden naar het h.v.b. van de locatie Sittard zodat zijn vriendin hem kan bezoeken. Haar zoon heeft diabetes en heeft daarom een insulinepomp die om de dag vervangen moet worden en, wanneer de pomp losschiet, zo spoedig mogelijk opnieuw aangesloten moet worden. Klager, diens vriendin en de vader van de zoon zijn de enigen die weten hoe dit werkt. De vader is niet vaak in de gelegenheid, zodat klagers vriendin nooit dagen weggaat zonder haar zoon. Zij moet snel bij haar zoon kunnen zijn om de pomp opnieuw aan te kunnen sluiten. Wanneer zij vanuit Brunssum naar Rotterdam moet reizen, betekent dit in verband met de reistijd dat zij bijna een hele dag niet in de buurt is van haar zoon. Als haar zoon meegaat is hij een dag niet op school, terwijl hij door zijn ziekte al regelmatig afwezig is en lange afstanden reizen niet goed voor hem is. De ziekte blijkt uit overgelegde medische stukken. Klagers vriendin heeft klager wel enkele malen in de inrichting bezocht, maar dit kost veel moeite en brengt risico’s met zich mee. Klager heeft zijn moeder nog nooit kunnen ontvangen. Zij is 81 jaar, woont in Heerlen en heeft geen rijbewijs, zodat zij niet in staat is klager zelfstandig te bezoeken. Voornoemde omstandigheden zijn van dien aard dat afgeweken dient te worden van plaatsing in het arrondissement van vervolging. Klager is ook niet meer door de politie ter plaatse gehoord.

3.2.      De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Ingevolge artikel 24, eerste lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (hierna: de Regeling) worden voorlopig gehechten die in afwachting zijn van berechting geplaatst in een h.v.b., bij voorkeur gelegen in of toegewezen aan het arrondissement van vervolging. Klager is als voorlopig gehechte ingesloten voor het arrondissementsparket Rotterdam, waarin de locatie Hoogvliet is gelegen. Het verzoek tot overplaatsing is onvoldoende feitelijk onderbouwd. Niet aannemelijk is dat sprake is van bijzondere omstandigheden die een uitzondering zouden moeten vormen op voornoemd uitgangspunt. Bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van detentie. Klager is niet verstoken van bezoek. Indien klager is veroordeeld, kan hij zijn voorkeur uitspreken voor plaatsing in bijvoorbeeld de locatie Sittard.

 

4.         De beoordeling

4.1.      Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte in afwachting van plaatsing in een gevangenis, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2.      De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek afgewezen omdat klager in het arrondissement van vervolging (dan wel in de directe omgeving daarvan) gedetineerd dient te zijn. Uit het selectieadvies d.d. 18 mei 2017 blijkt echter dat het Openbaar Ministerie geen bezwaar heeft tegen overplaatsing van klager naar de locatie Sittard. In een dergelijk geval dienen de persoonlijke belangen van klager zwaarder te wegen dan het door de selectiefunctionaris in zijn beslissing bedoelde algemene logistieke belang, te weten dat een voorlopig gehechte bij voorkeur wordt geplaatst in een inrichting in het arrondissement van vervolging.

4.3.      Gelet hierop komt de beroepscommissie, mede gelet op de moeizame wijze waarop klagers vriendin – door de ziekte van haar zoon – de locatie Hoogvliet kan bezoeken en nu de directie van de locatie Hoogvliet het verzoek ondersteunt, tot het oordeel dat de bestreden beslissing dient te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.

De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

 

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. A.T. Bol, leden, in tegenwoordigheid van P. de Vries, secretaris, op 21 december 2017.

 

 

 

 

 

            secretaris         voorzitter

Naar boven