Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/1721/GB, 14 december 2017, beroep
Uitspraakdatum:14-12-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:         17/1721/GB

Betreft:            [klager]            datum: 14 december 2017

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. G.A.J. Purperhart, namens

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 18 mei 2017 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

 

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot plaatsing in een Forensische Verslavingskliniek (FVK) afgewezen.

 

2.         De feiten

Klager is sedert 26 september 2016 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel.

 

3.         De standpunten

3.1.      Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Plaatsing in een FVK in de laatste twaalf maanden betreft een plaatsing ex artikel 43, derde lid, van de Pbw. De inrichting heeft evenwel een verzoek ingediend tot plaatsing ex artikel 15, vijfde lid, van de Pbw, omdat het traject van Bouman GGZ langer duurt dan een jaar. De opgelegde bijzondere voorwaarden zijn onvoldoende met het oog op klagers problematiek. Klager wil graag zijn langdurige verslaving te boven komen. Zijn motivatie is opgemerkt door Bouman GGZ en door de inrichting.

3.2.      De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Een FVK is geen psychiatrisch ziekenhuis als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Pbw. Overbrenging naar een verslavingskliniek is ingevolge artikel 43, derde lid, van de Pbw juncto artikel 31, eerste lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (hierna: de Regeling) slechts mogelijk bij beslissing van de directeur, na instemming van de selectiefunctionaris, indien de klinische opname als detentievervangende behandeling is geïndiceerd en de overbrenging zich verdraagt met de ongestoorde tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming. Een gedetineerde komt eerst in aanmerking voor overbrenging, indien zijn strafrestant maximaal twaalf maanden betreft. Klagers einddatum is bepaald op 5 april 2019, zodat hij hiervoor thans niet in aanmerking komt.

 

4.         De beoordeling

4.1.      Namens klager is verzocht het beroep mondeling te mogen toelichten. De beroepscommissie wijst dit verzoek af, omdat zij zich op basis van de stukken voldoende ingelicht acht om op het beroep te beslissen.

4.2.      Tot overbrenging naar een FVK op grond van artikel 43, derde lid, van de Pbw juncto artikel 31, eerste lid, van de Regeling besluit de directeur van de inrichting, na instemming van de selectiefunctionaris. Van een beslissing van de directeur of van niet-instemming van de selectiefunctionaris is hier geen sprake. Daarom is slechts de afwijzing van klagers verzoek op grond van artikel 15, vijfde lid, van de Pbw, aan de orde.

4.3.      In artikel 15, vijfde lid, van de Pbw is bepaald dat in geval van gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens van een gedetineerde de selectiefunctionaris kan bepalen dat de gedetineerde naar een psychiatrisch ziekenhuis als bedoeld in artikel 1, onder h, van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (hierna: de Wet Bopz) zal worden overgebracht om daar zolang dat noodzakelijk is te worden verpleegd.

4.4.      In artikel 1, onder h, van de Wet Bopz is bepaald dat als een psychiatrisch ziekenhuis wordt aangemerkt: een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: de Minister van VWS) als psychiatrisch ziekenhuis, verpleeginrichting dan wel zwakzinnigeninrichting aangemerkte zorginstelling of afdeling daarvan, gericht op behandeling, verpleging en verblijf van personen die gestoord zijn in hun geestvermogens en mede geschikt voor de desbetreffende categorie van met toepassing van hoofdstuk VI, § 1, of hoofdstuk VIII opgenomen personen.

4.5.      In de Regeling aanmerking psychiatrisch ziekenhuis staan in bijlage 1 de afdelingen en locaties van instellingen die de Minister van VWS aanmerkt als psychiatrisch ziekenhuis vermeld. Dit betreft onder meer verslavingsklinieken (categorie IV), waaronder Bouman GGZ, waar klager geplaatst wenst te worden. Een FVK kan derhalve, anders dan de selectiefunctionaris heeft overwogen, in voorkomende gevallen worden aangemerkt als een psychiatrisch ziekenhuis als bedoeld in artikel 1, onder h, van de Wet Bopz. Plaatsing van klager daar op grond van artikel 15, vijfde lid van de Pbw is dus niet uitgesloten.

4.6.      Gelet op het voorgaande kan de bestreden beslissing niet in stand blijven. De beroepscommissie zal het beroep gegrond verklaren, de bestreden beslissing vernietigen en de selectiefunctionaris opdragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij ziet geen aanleiding tot toekenning van een tegemoetkoming.

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van P. de Vries, secretaris, op 14 december 2017.

 

 

 

 

 

 

            secretaris         voorzitter

 

Naar boven