Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/2420/JA, 14 december 2017, beroep
Uitspraakdatum:14-12-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          17/2420/JA

betreft:            [klager]            datum: 14 december 2017

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj)) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen de uitspraak van 11 juli 2017 van de alleensprekende beklagrechter van de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Juvaid te Veenhuizen, voor zover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde j.j.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager en zijn raadsvrouw mr. W. Drummen om het beroep schriftelijk toe te lichten.

 

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De inhoud van de tegemoetkoming

De beklagrechter heeft een tegemoetkoming van € 50,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende de vermissing van een Gucci jas en het niet kunnen beschikken over een tweetal broeken, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven. De beklagrechter heeft voorts bepaald dat de genoemde twee broeken moeten worden teruggegeven aan klager.

2.         De standpunten van klager en de directeur

Klager acht de tegemoetkoming te gering. Het bedrag is te laag voor de vermiste Gucci jas. Bovendien moeten volgens de uitspraak van de beklagrechter twee broeken aan hem worden teruggegeven, maar is één van die broeken, een G-Star broek, eveneens kwijtgeraakt. 

De directeur heeft daarop als volgt gereageerd.

De beklagrechter heeft terecht geoordeeld dat de schade van de vermissing van de Gucci jas niet eenvoudig is vast te stellen. Er is immers geen aankoopbon, garantiebewijs of een bankoverschrijving getoond en evenmin kan de echtheid van de jas worden gecontroleerd, terwijl in veel gevallen sprake is van nep merkkleding. Bovendien staan voor het verkrijgen van een schadevergoeding andere wegen voor klager open.

 

3.         De beoordeling

Een tegemoetkoming kan aan een klager worden toegekend in verband met een door hem ondervonden ongemak. Voor vergoeding van geleden schade staan andere wegen open. Daarbij valt te denken aan een verzoek aan de directeur van de inrichting om de schade te vergoeden of de gang naar de civiele rechter. Indien bij gegrond verklaarde klachten door de beklagrechter/beklagcommissie of de beroepscommissie over vermissing en/of beschadiging van voorwerpen die aan een jeugdige toebehoren de hoogte van de schade op eenvoudige wijze vastgesteld kan worden, ligt het voor de hand om op verzoek van klager tot een vergoeding van de schade te komen en deze dus mee te wegen bij de vaststelling van de hoogte van de tegemoetkoming. Daarbij dient te worden opgemerkt dat indien de beroepscommissie een verzoek om schadevergoeding in het kader van de tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk honoreert bij de vaststelling van de tegemoetkoming, de klager daarmee mogelijk het recht om een verzoek tot schadevergoeding aan de directeur van de inrichting te doen geheel of gedeeltelijk verspeelt.

Klager heeft niet precies de waarde aangegeven van de vermiste Gucci jas. Aankoopbonnen en/of afschriften van een bankrekening met betrekking tot de vermiste goederen zijn niet overgelegd en klager heeft geen gegevens verstrekt over de ouderdom van de vermiste jas. De hoogte van de door klager geleden schade kan hierdoor niet op eenvoudige wijze worden vastgesteld en schadevergoedingsaspecten kunnen in dit geval daarom niet betrokken worden bij de beslissing.

De beroepscommissie kan zich gelet op het bovenstaande ermee verenigen dat de beklagrechter geen hogere tegemoetkoming dan € 50,= aan klager heeft toegekend. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard. De beklagrechter heeft blijkens de bestreden uitspraak beslist dat twee broeken aan klager moeten worden teruggegeven. Door klager is in beroep gesteld dat één van de twee nog niet aan hem teruggegeven broeken, op dit moment eveneens vermist zou zijn. Dit betreft een nieuwe omstandigheid waarover de beklagrechter geen feiten heeft kunnen vaststellen en geen oordeel heeft kunnen geven. De beroepscommissie zal daarom dit onderdeel van beroep verwijzen naar de beklagrechter met het verzoek dit als klacht in behandeling te nemen.

 

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep betreffende de toegekende tegemoetkoming ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter.

Zij verwijst de klacht over de vermissing van klagers G-Star broek naar de beklagrechter.

 

 

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M.J.C. Koens, voorzitter, prof. dr. F. Boer en mr. E. Lucas, leden, bijgestaan door mr. M. Simpelaar, secretaris, op 14 december 2017

 

 

            secretaris         voorzitter

 

 

Naar boven