Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1599/GB, 3 oktober 20015, beroep
Uitspraakdatum:03-10-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:         05/1599/GB

 

Betreft:            [klager]            datum: 3 oktober 2005

 

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 juni 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

 

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

 

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Roermond afgewezen.

 

2.         De feiten

Klager is sedert 30 april 2005 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. Overmaze te Maastricht.

 

3.         De standpunten

3.1.      Klager heeft zijn beroep als volgt toegelicht. Klager is preventief gedetineerd voor de rechtbank Roermond. Overplaatsing naar Roermond betekent dat justitie minder geld kwijt is aan transport. Bovendien heeft het h.v.b. Roermond op woensdagmiddag bezoekuur, zodat zijn in Eindhoven wonende kinderen van 9, 12 en 15 jaar hem dan kunnen bezoeken. In Maastricht is het bezoekuur op maandag. Zijn kinderen kunnen onmogelijk steeds vrij krijgen van school.

3.2.      De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.

Op de registratiekaart is vermeld dat klager in Roermond woont. Dat moet hij zelf hebben opgegeven. Dat zijn bezoek uit Eindhoven komt, was niet bekend. Het wordt merkwaardig gevonden dat klager om overplaatsing naar Roermond vraagt in plaats van overplaatsing naar een h.v.b. in ’s-Hertogenbosch.

 

4.         De beoordeling

4.1.      Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

 

4.2.      De afwijzende beslissing luidt als volgt: “U bent preventief ingesloten voor parket Roermond. Gelet hierop bent u daarom geplaatst in een inrichting (vlak)bij het parket van insluiting.”

De reactie van de selectiefunctionaris op het beroepschrift houdt, kort gezegd, in dat de afstand Roermond-Maastricht acceptabel wordt geacht, dat niet bekend was dat bezoek uit Eindhoven zou moeten komen en dat het merkwaardig voorkomt dat klager niet om overplaatsing naar ’s-Hertogenbosch heeft gevraagd.

4.3.      Klager is preventief gedetineerd voor het parket Roermond en zit in het h.v.b. te Maastricht. Klager verzoekt om overplaatsing naar het h.v.b. te Roermond. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van het verzoek mede gegrond op hetgeen hiervoor onder 4.2 is weergegeven. Nu klager is gedetineerd in een inrichting in een arrondissement dat grenst aan het arrondissement van vervolging, was er geen bijzondere reden om de afwijzing van het verzoek klager in een h.v.b. in het arrondissement van vervolging te plaatsen, nader te motiveren.

4.4.      De beroepscommissie stelt vast dat klager in het h.v.b. Overmaze te Maastricht verblijft, in de nabijheid van het parket van insluiting Roermond. Slechts in geval van dringende omstandigheden van medische of sociale aard kan een verzoek om overplaatsing worden gehonoreerd. De beroepscommissie is van oordeel dat de door klager aangevoerde bezoekargumenten hiertoe onvoldoende grond vormen.

Gelet hierop is de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd met de wet en kan deze, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

 

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

 

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 3 oktober 2005

 

 

 

 

 

 

 

            secretaris         voorzitter

 

Naar boven