Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/1611/GA, 13 december 2017, beroep
Uitspraakdatum:13-12-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:          17/1611/GA

 

betreft: [Klager]           datum: 13 december 2017

 

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

 

[…], verder te noemen klager,

 

gericht tegen een uitspraak van 7 april 2017 van de beklagcommissie bij de locatie Esserheem te Veenhuizen,

 

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

 

Ter zitting van de beroepscommissie van 15 november 2017, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad, is gehoord de heer […], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de locatie Esserheem te Veenhuizen. Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorg gedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt. Als toehoorder was aanwezig mr. […], secretaris bij de Raad.

 

 

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

           

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie

Het beklag betreft het niet restitueren van het tegoed op klagers geblokkeerde telefoonkaart (EH-2017-000090).

 

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

 

2.         De standpunten van klager en de directeur

Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt schriftelijk als volgt toegelicht. Het is niet mogelijk dat zijn telefoonkaart is geblokkeerd door het foutief intoetsen van de pincode. Hij gebruikt reeds meer dan drie jaren dezelfde vier pincodes, die voor hem gemakkelijk te onthouden zijn. Hij liet soms andere gedetineerden met zijn kaart bellen en wisselde daarna van pincode. Op zijn telefoonkaart stond een saldo van € 56,=. Eerder stonden grotere bedragen op de kaart, maar sinds er een nieuwe operator is, zijn de gesprekken vele malen duurder geworden. De beklagcommissie heeft overwogen dat niemand blaam treft en dat Telio, noch de locatie Esserheem, de plicht heeft klager het saldo dat op zijn telefoonkaart stond, terug te geven. Hier is klager het niet mee eens.

 

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Binnen het gevangeniswezen wordt gebruik gemaakt van de door Telio Nederland BV (Telio) aangeboden landelijke telefoondienst. Gedetineerden krijgen de beschikking over een rekeningkaart met een rekeningnummer en een persoonlijke pincode. In de inrichtingswinkel kunnen gedetineerden waardekaarten van € 5,= of € 10,= kopen, waarmee het beltegoed op de rekeningkaart kan worden opgewaardeerd. Klager is meermaals van pincode gewisseld en liep daarmee het risico dat hij een verkeerde pincode zou intoetsen en zijn rekeningkaart zou blokkeren, hetgeen thans is gebeurd. Over het saldo op de rekeningkaart heeft de inrichting geen zeggenschap. De inrichting en Telio staan los van elkaar. Het deblokkeren van de rekeningkaart en het reclameren van het saldo dat daarop stond, verlopen via Telio. Klagers mentor heeft dit met hem besproken. Hetgeen klager aan de orde stelt, betreft algemeen beleid dat op elke gedetineerde van toepassing is, zodat klager niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

3.         De beoordeling

Klager beklaagt zich over het feit dat de directeur het saldo dat op zijn (thans geblokkeerde) telefoonkaart stond, niet restitueert. Blijkens hetgeen de directeur heeft aangevoerd en het verhandelde ter zitting is Telio een externe operator. Voor het deblokkeren van de telefoonkaart, alsmede het reclameren van het saldo dat daarop stond, is Telio de aangewezen instantie. De directeur heeft hierover geen zeggenschap. Gelet daarop is geen sprake van een door of namens de directeur genomen beslissing zoals bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw. De uitspraak van de beklagcommissie kan derhalve niet in stand blijven en klager dient alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag te worden verklaard. 

 

4.         De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, prof. dr. F. Boer en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van Y.L.F. Schuren, secretaris, op 13 december 2017.

 

 

 

 

 

 

 

            secretaris         voorzitter

 

 

 

 

Naar boven