Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/1703/GA, 7 december 2017, beroep
Uitspraakdatum:07-12-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          17/1703/GA

 

betreft: [klager]            datum: 7 december 2017

 

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R.T. Schrama, namens

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 15 mei 2017 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Zoetermeer,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 31 oktober 2017, gehouden in Justitieel Complex Zaanstad, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. R.T. Schrama, en […] en […], respectievelijk plaatsvervangend vestigingsdirecteur en juridisch medewerker bij de locatie Zoetermeer.

 

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

           

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter

Het beklag betreft de omstandigheid dat klager door de afdelingsreiniger ten onrechte is beschuldigd van het verontreinigen van de afdelingskeuken als gevolg waarvan de keuken is gesloten (ZO 2017/059).

 

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

 

2.         De standpunten van klager en de directeur

Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager voert aan dat de beklagrechter zijn klacht verkeerd heeft opgevat. Hij klaagt niet over het niet-nemen van maatregelen naar aanleiding van de beschuldiging van de reiniger, maar over het feit dat hij ten onrechte is beschuldigd door de reiniger en dit één van de personeelsleden heeft doen besluiten over te gaan tot sluiting van de keuken. Het sluiten van de keuken is het directe gevolg van de beschuldiging dat klager de keuken vies zou hebben gemaakt. Dit is klager medegedeeld door personeelslid D. Klager werd hierop aangesproken door medegedetineerden aangezien zij niet blij waren met de sluiting van de afdelingskeuken. Dit is volgens klager een door of namens de directeur jegens klager genomen beslissing.

Door en namens de directeur is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. De directeur kan zich vinden in de uitspraak van de beklagrechter en is van mening dat geen sprake is van een door of namens de directeur jegens klager genomen beslissing, maar een algemene beslissing. De keuken is korte tijd gesloten geweest omdat deze niet goed werd schoongemaakt. Of het klager was die de keuken wel of niet vies had gemaakt, is hier niet relevant. Als regel geldt dat als de afdelingskeuken niet schoon is, deze voor enige tijd wordt gesloten.

 

3.         De beoordeling

Op grond van artikel 60, eerste lid, van de Pbw kan de gedetineerde beklag indienen tegen een door of namens de directeur jegens hem genomen beslissing. Nu in het onderhavige geval de beslissing (om voor een korte periode) de afdelingskeuken te sluiten naar het oordeel van de beroepscommissie niet een specifiek jegens klager genomen beslissing betreft, is de beroepscommissie van oordeel dat de beklagrechter klager terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard in zijn beklag. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard en de uitspraak van de beklagrechter zal worden bevestigd met wijziging van de gronden.

 

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met wijziging van de gronden.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.M. van der Bas, voorzitter, U.P. Burke en ing. M.J. Mulders, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 7 december 2017

 

                         

 

            secretaris         voorzitter

 

 

 

 

Naar boven