Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/2477/GA, 5 januari 2018, beroep
Uitspraakdatum:05-01-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          17/2477/GA

betreft: [klager]            datum: 5 januari 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. de Reus, namens

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 12 mei 2017 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Leeuwarden

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De inhoud van de tegemoetkoming

De beklagcommissie heeft geen tegemoetkoming toegekend, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende de overschrijding van de termijn van bewaardersarrest met anderhalf uur (LW2017-000075).

 

2.         De standpunten van klager en de directeur

Door en namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Klager werd op 31 januari 2017 om 22.00 uur ingesloten. Op 1 februari 2017 om 14.30 uur kreeg klager een disciplinaire straf opgelegd. Het bewaardersarrest mag voor ten hoogste vijftien uren toegepast worden. Die termijn werd overschreden met anderhalf uur. De beklagcommissie onderkende dit. Echter aan klager moet ook een tegemoetkoming toegekend worden.

 

Namens de directeur is daarop geantwoord als tegenover de beklagcommissie. De directeur meent dat klager geen nadeel ondervond door de termijnoverschrijding en dat een tegemoetkoming dan ook niet op zijn plaats is. De termijnoverschrijding was namelijk gering en klager kreeg daarna een disciplinaire straf van veertien dagen opgelegd in verband met twee rapporten.

 

3.         De beoordeling

De beroepscommissie kan zich niet verenigen met het oordeel van de beklagcommissie om geen tegemoetkoming toe te kennen. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal een tegemoetkoming vaststellen, namelijk € 5,=.

De beroepscommissie neemt hierbij in overweging dat de termijn van het bewaardersarrest is overschreden met anderhalf uur. Anders dan de beklagcommissie, acht de beroepscommissie dit in het licht van de totale maximale duur van het bewaardersarrest geen geringe overschrijding.

Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard.

 

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 5,=.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. A. van Holten en J. Schagen MA, leden in tegenwoordigheid van

mr. A.G. Dekker, secretaris, op 5 januari 2018

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

            secretaris         voorzitter

 

 

 

 

Naar boven