Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/2195/GA, 13 december 2017, beroep
Uitspraakdatum:13-12-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          17/2195/GA

betreft: [Klager]           datum: 13 december 2017

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 30 juni 2017 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Arnhem,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 15 november 2017, gehouden in de p.i. Lelystad, zijn gehoord klager en mevrouw […], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de p.i. Arnhem. Als toehoorder was aanwezig mr. […], secretaris bij de Raad.

 

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

          

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter

Het beklag betreft het feit dat klager over een slecht werkende televisie beschikt (A-2017-111). 

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

 

2.         De standpunten van klager en de directeur

Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Dat vanwege budgettaire redenen de televisies in de inrichting geleidelijk door nieuwere modellen worden vervangen, klopt niet. Op afdeling B, waar klager vanaf 21 december 2016 (in het huis van bewaring) heeft verbleven, is nog geen enkele nieuwe televisie gekomen. Als een televisie kapot gaat, wordt deze door een oud model vervangen. Van het personeel heeft klager gehoord dat in de opslag nog een hele pallet met oude modellen televisies staat, die eerst moeten worden gebruikt voordat op afdeling B nieuwe televisies komen. Hij mag niet zelf een kleine televisie invoeren of in de inrichting een televisie kopen. Op 31 juli 2017 is klager intern naar afdeling E overgeplaatst. Op deze afdeling is de ontvangst van de televisies beter. Hij heeft in totaal 208 dagen voor een televisie met slechte ontvangst betaald. Hij zag spikkels in beeld en had een slechte ontvangst. Sommige zenders deden het helemaal niet. Het probleem met de slechte ontvangst had al lang opgelost moeten zijn, maar er is nog niets gebeurd. Klager verzoekt om toekenning van een financiële tegemoetkoming.

De directeur heeft in beroep haar tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De p.i. Arnhem beschikte aanvankelijk over analoge televisies. Inmiddels is overgegaan op digitale televisies, die worden ingekocht bij Strijbosch. De inrichting had echter nog analoge televisies op voorraad. Zodoende is besloten niet 229 digitale televisies ineens in te kopen, maar gefaseerd over te gaan en eerst de voorraad analoge televisies te gebruiken. Gedetineerden die zijn afgestraft krijgen hierbij voorrang boven gedetineerden die nog niet zijn afgestraft. Klager verbleef eerst op afdeling B in het huis van bewaring en is inmiddels afgestraft en zodoende naar afdeling E overgeplaatst, waar hij over een nieuwe televisie beschikt. Ook op afdeling B zijn inmiddels de meeste televisies vervangen. Er is een periode sprake geweest van een technische storing die bij zowel de digitale als analoge televisies slecht beeld en spikkels in beeld veroorzaakte. Inmiddels is de technische storing opgelost.

 

3.         De beoordeling

Klager beklaagt zich over de slechte ontvangst van zijn (analoge) televisie. De beroepscommissie stelt voorop dat op de directeur, kortdurende incidenten daargelaten, de zorgplicht voor een goede (zender)ontvangst rust. Blijkens het verhandelde ter zitting is gedurende een periode sprake geweest van een technische storing die bij zowel de digitale als analoge televisies slecht beeld en spikkels in beeld veroorzaakte. Een dergelijke storing is als een kortdurend incident als voormeld aan te merken en noopt zodoende niet tot de conclusie dat de directeur haar zorgplicht jegens klager zou hebben geschonden. Uit het verhandelde ter zitting is voorts gebleken dat de analoge televisies in de inrichting uit budgettaire overwegingen geleidelijk door nieuwe, digitale televisies worden vervangen. Hierbij wordt voorrang gegeven aan gedetineerden die zijn afgestraft boven gedetineerden die in het huis van bewaring verblijven. Klagers klacht ziet op de periode dat hij op afdeling B in het huis van bewaring verbleef. Inmiddels is hij afgestraft en verblijft hij op afdeling E in de gevangenis, waar hij over een digitale televisie beschikt.

De beroepscommissie acht de beslissing de analoge televisies uit budgettaire overwegingen gefaseerd door digitale modellen te vervangen, alsmede de prioritering die daarbij wordt gehanteerd, niet onredelijk. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard en de uitspraak van de beklagrechter zal met aanvulling van de gronden worden bevestigd.

 

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met aanvulling van de gronden.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, prof. dr. F. Boer en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van Y.L.F. Schuren, secretaris, op 13 december 2017.

 

 

 

 

 

 

 

            secretaris         voorzitter

 

 

 

 

Naar boven