Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/0864/GB, 11 juni 2003, beroep
Uitspraakdatum:11-06-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/864/GB

Betreft: [klager] datum: 11 juni 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 15 april 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1981], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 april 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Nieuw Vosseveld te Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 20 juli 2001 gedetineerd. Vanuit het huis van bewaring Noordsingel te Rotterdam is hij op 8 april 2003 geplaatst in de gevangenis Nieuw Vosseveld, een inrichting met een regime van algehele gemeenschap.

2.2. Klager ondergaat een gevangenisstraf van drie jaar met aftrek en een gevangenisstraf van drie maanden. De tenuitvoerlegging van deze straffen is aangevangen op 19 februari 2003. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt opof omstreeks 15 september 2003. Aansluitend dient hij eventueel een subsidiaire hechtenis van 41 dagen te ondergaan en 160 dagen gijzeling op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht. Klager wil graag dichter in de buurt van Apeldoorn worden geplaatst in verband met betere bezoekmogelijkheden voor zijnvrouw en kinderen. Daarnaast merkt hij op dat hij ook nog familie in Rotterdam heeft wonen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager gaf aan te willen worden geplaatst in Zutphen. Deze inrichting heeft een relatief geringe capaciteit, namelijk 48 plaatsen. Er was een wachtlijst van 30 personen. Selectie voor deze inrichting was dan ook weinig zinvol. Omcapacitaire redenen is dan ook gekozen voor Vught. Daar kon klager relatief snel worden geplaatst. Bovendien kan daar de duidelijkheid en structuur worden geboden die klager nodig heeft.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Nieuw Vosseveld is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is, nu klager voldoet aan de voor de onder 4.1 genoemde inrichting geldende criteria, niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van allein aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hetgeen klager omtrent de bezoekmogelijkheden heeft aangevoerd, is – tegen de achtergrond van hetgeen de selectiefunctionaris omtrent decapaciteit c.q. de wachtlijsten van de gevangenissen te Zutphen en Vught heeft overwogen – onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 11 juni 2003

secretaris voorzitter

Naar boven