Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/0677/GB, 2 juni 2003, beroep
Uitspraakdatum:02-06-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/677/GB

Betreft: [klager] datum: 2 juni 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 28 februari 2003 bij de selectiefunctionaris ontvangen en door deze doorgezonden en op 13 maart 2003bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1968], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 februari 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) De Karelskamp te Almelo afgewezen.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 22 december 2002 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. Nieuwegein te Nieuwegein.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar het h.v.b. De Karelskamp als volgt toegelicht.
Klager vindt de argumenten die de selectiefunctionaris heeft gebruikt bij zijn afwijzing van klagers overplaatsingsverzoek niet redelijk en begrijpelijk. Klager heeft aan de selectiefunctionaris mededeling gedaan van de redenenwaarom hij naar Almelo overgeplaatst wil worden. De selectiefunctionaris stelt de belangen van de officier van justitie boven die van klager. Klager heeft in de periode tussen 21 december 2002 en 27 februari 2003 slechts één keerbezoek ontvangen. Zijn familie kan niet vaker komen, daartoe ontbreken de financiële middelen en het bezoek is te veel tijd kwijt als zij klager willen bezoeken.

3.2.
De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klagers strafzaak, waarvoor hij in voorlopige hechtenis verblijft, wordt behandeld door het arrondissementsparket te Utrecht. Genoemd parket heeft in het h.v.b. Nieuwegein een aantal plaatsen toegewezen gekregen voor plaatsing vanpreventief gehechten. In verband met de rechtsgang acht de selectiefunctionaris het om praktische redenen van belang dat klager in het h.v.b. Nieuwegein verblijft.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris moet bij afweging van alle in aanmerking komende belangen als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomenhetgeen het Bureau Selectie- en Detentiebegeleiding (b.s.d.) omtrent verzoeker heeft opgemerkt in de overplaatsingsrapportage. Daaruit blijkt dat verzoeker sedert 22 december 2002 verblijft in het h.v.b. Nieuwegein. Klagerswoonplaats is Almelo. Klager heeft twee kinderen (van respectievelijk drieëneenhalf en zes jaar oud) en zijn echtgenote moet rondkomen van een bijstandsuitkering, waardoor het bijna onmogelijk is wekelijks op bezoek te komen bijklager. Bij de stukken bevindt zich voorts een van het b.s.d. afkomstig verzoek, gericht aan de behandelend officier van justitie in het arrondissement Utrecht. Op dat verzoek is door de officier van justitie aangetekend dat dezeinstemt met een overplaatsing van klager naar het h.v.b. De Karelskamp te Almelo.
Nu de officier van justitie heeft ingestemd met een overplaatsing naar Almelo, dienen in dit geval de persoonlijke belangen van klager zwaarder te wegen dan het door de selectiefunctionaris in zijn beslissing aangehaalde (algemene)belang van de ongestoorde rechtsgang. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.
De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming, nu de rechtsgevolgen van de bestreden beslissing ongedaan zijn te maken.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 2 juni 2003

secretaris voorzitter

Naar boven