Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/1833/GA, 22 december 2017, beroep
Uitspraakdatum:22-12-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          17/1833/GA

betreft: [klager]            datum: 22 december 2017

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van 7 juni 2017, ingediend door mr. T. van Assendelft de Coningh, namens

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 26 april 2017 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Dordrecht

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

 

Ter zitting van de beroepscommissie van 6 oktober 2017, gehouden in de locatie de Schie te Rotterdam, is gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman voornoemd. De directeur van voormelde p.i. heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

           

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie

Het beklag betreft het feit dat de directeur niet de juiste apparatuur verstrekt aan klager om zijn digitale strafdossier in te zien. Hierdoor kan hij zich niet voorbereiden op zijn verdediging (PD-2016-000876).

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

 

2.         De standpunten van klager en de directeur

Door en namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Klager kan bepaalde documenten van zijn digitale strafdossier niet inzien. De verstrekte laptop opent die documenten namelijk niet. Een aantal documenten is zelfs beschadigd geraakt. Deze problemen hebben te maken met de Knoppix software, die op de laptop zit. De rechtbank en het OM maken gebruik van Windows. Knoppix software is dusdanig oud dat het Windows niet ondersteunt. Voorheen maakte klager gebruik van een computer in de inrichting waarop wel Windows software stond. Toen was er geen enkel probleem. Het gaat vooral om de stukken die zijn raadsman aan het dossier heeft toegevoegd. De rechtbank liet die stukken toe tot het dossier. Ze maken dan ook onderdeel van het strafdossier uit. Om die reden moet hij die stukken kunnen inzien. Het OM en de directeur van de p.i. hebben de zorgplicht mogelijk te maken dat klager over de juiste apparatuur beschikt, zodat hij het dossier kan inzien. Bovendien probeerde klager te werken met de laptop door allerlei knip- en plakwerk te verrichten van documenten en alles op een bepaalde manier op te slaan. Als zijn advocaat de documenten probeerde te openen, versprong dat echter weer en andersom. Daar komt nog bij dat dit gelet op de grootte van het dossier onwerkbaar is. Het dossier bestaat namelijk uit 10.000 pagina’s. Klager wil zich goed kunnen voorbereiden op zijn verdediging en verzoekt dan ook om een laptop met Windows 7 software.

De directeur heeft zijn standpunt in beroep als volgt toegelicht. De directeur meent dat hij er alles aan heeft gedaan klager op de juiste wijze te voorzien van de mogelijkheden tot het digitaal uitlezen van zijn dossier. De directeur is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop het dossier wordt aangeleverd. Het is de taak van het OM, al dan niet in afstemming met de advocaat van klager, te zorgen dat de bestanden leesbaar zijn op de in de inrichting aanwezige apparatuur. De aangeboden apparatuur in de p.i. voldoet aan de voorschriften. De  bestanden die niet geopend konden worden, werden niet juist door het OM verstrekt. De bestanden volstaan niet, maar de laptop wel. Verder heeft de laptop de bestanden niet beschadigd, maar de bestanden zijn beschadigd aangeleverd. De zorgplicht van de directeur is beperkt tot een juiste aanlevering van het dossier.

 

3.         De beoordeling

De beroepscommissie stelt als onbestreden vast dat klager alle documenten van het digitale strafdossier kon inzien, toen hij gebruik maakte van een computer met Windows software. Vanaf het moment dat hij gebruik moest maken van een laptop met Knoppix software, was dat voor een deel van de documenten niet meer mogelijk. De bestanden die klager niet meer kan inzien en die beschadigd raakten, zijn de bestanden die de advocaat heeft aangeleverd. Die stukken maken na goedkeuring van de rechtbank onderdeel uit van het strafdossier.

Uit jurisprudentie van de RSJ volgt dat de directeur een inspanningsverplichting heeft om in de daarvoor in aanmerking komende gevallen gedetineerden in staat te stellen zich op de behandeling van hun strafzaak te kunnen voorbereiden. Of een gedetineerde voor een computer in aanmerking komt, wordt bepaald aan de hand van de vraag of de gedetineerde bij het bezit daarvan een gerechtvaardigd belang heeft.

De beroepscommissie is van oordeel dat dat hier het geval is, nu klagers strafdossier uit ruim 10.000 pagina’s bestaat en hij dit enkel digitaal kan inzien. Klager moet dan ook daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de hem geboden mogelijkheden. Gelet op de problemen die klager heeft ondervonden met het gebruik van de Knoppix software, heeft de directeur niet aan zijn inspanningsverplichting voldaan. Klager heeft met gebruikmaking van zijn deskundigheid nog geprobeerd de problemen die hij hierbij ondervond te verhelpen, maar zonder resultaat. Voormelde inspanningsverplichting reikt echter niet zover dat een gedetineerde de meest actuele hard- en software moet worden geboden.

Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beslissing van de beklagcommissie zal worden vernietigd. Het beklag zal alsnog gegrond worden verklaard. De beroepscommissie ziet geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

 

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.

Zij bepaalt dat klager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, mr. A.T. Bol en drs. M.J. Selnick Marzullo, leden, in tegenwoordigheid van mr. A.G. Dekker, secretaris, op 22 december 2017

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

            secretaris         voorzitter

 

Naar boven