Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/2761/SGA, 23 augustus 2017, schorsing
Uitspraakdatum:23-08-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          : 17/2761/SGA

Betreft : [verzoeker]    datum: 23 augustus 2017

 

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift , ingediend door mr. B.R. Koenders, namens

[…], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de Justitieel Complex (JC) Zaanstad.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormeld JC van 18 augustus 2017, inhoudende de oplegging van een disciplinaire straf van opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, met verwijdering van de televisie, voor de duur van vijf dagen, ingaande op 18 augustus 2017 om 10.00 uur en eindigende op 23 augustus 2017 om 10.00 uur, wegens het verstoren van de orde, rust en veiligheid binnen de inrichting, het niet opvolgen van de door personeel gegeven instructies, werkweigering en opruiing.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 4 augustus 2017 (kennelijk is hier sprake van een verschrijving) alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 22 augustus 2017.

 

1.         De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

Uit de inlichtingen van de directeur, waaronder begrepen het verslag van 17 augustus 2017, is  voldoende aannemelijk dat verzoeker een aantal van de hem verweten gedragingen daadwerkelijk heeft vertoond.  Echter van het brengen van de hitlergroet door  verzoeker, zoals in de mededeling van de disciplinaire straf is opgenomen, blijkt niet uit het verslag en evenmin uit de reactie van de directeur.

De overige aan verzoeker verweten gedragingen zijn in beginsel strafwaardig. Gelet daarop kon de directeur – naar het voorlopig oordeel van de directeur – een disciplinaire straf opleggen.

In dit geval strookt de straf niet met het algemeen geldend sanctiebeleid als vermeld in de Sanctiekaart 2016. Dit is een landelijke richtlijn voor strafoplegging binnen penitentiaire inrichtingen. Zij is ontworpen om te komen tot een uniformering van de sanctierichtlijnen binnen de penitentiaire inrichtingen van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Van die richtlijn mag de directeur afwijken indien er sprake is van bijzondere omstandigheden. Die afwijking moet in beginsel zijn gemotiveerd en de motivering moet zijn opgenomen in de beslissing waarbij de disciplinaire straf is opgelegd. In de mededeling van de bestreden beslissing is niet gemotiveerd waarom sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan de directeur in dit geval een langer durende straf heeft opgelegd dan volgens het landelijk beleid - voor elke verweten gedraging afzonderlijk of alle gedragingen tezamen - zou moeten worden opgelegd. De enkele opsomming van de verweten gedragingen kan niet als een genoegzame motivering gelden. Gelet daarop moet worden geoordeeld dat de directeur zijn bestreden beslissing onvoldoende heeft onderbouwd. Het verzoek komt dan ook voor toewijzing in aanmerking.

2. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de beslissing van de directeur met onmiddellijke ingang, tot het moment dat de beklagcommissie op het onderliggend beklag zal hebben beslist.

Aldus gedaan door mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 23 augustus 2017.

 

 

 

          

secretaris         voorzitter

 

 

Naar boven